Praktiske oplysninger - Kilden

Venner

Velkommen til  aflastning på Kilden

Pjecen her kan bruges til at afklare eventuelle spørgsmål vedrørende aflastning. I aflastningen er ansat pædagoger, medhjælpere, social- og sundhedshjælpere og assistenter.

Forældrene er vores vigtigste samarbejdspartnere og det er dem, vi spørger til råds, hvis der er noget, vi er usikre på omkring Jeres barn.

 • Hvordan:

  2 børn deler 1 værelse og deles om aflastningspladsen. Der er mulighed for at bytte weekend ved behov i samråd med den familie barnet deler værelse med.

  Som udgangspunkt modtager Kilden ikke 2 børn til det samme værelse på en gang.

  Kilden yder ikke aflastning juleaften fra kl. 9.00 til 3. juledag kl. 14.00.

  Aflastningsaftalen vil blive løbende evalueret, typisk en gang årligt.

  Ændringer kan ønskes 4 uger før og Kilden vil tilstræbe at imødekomme ønsket.

 • Hvornår:

  Et aflastningsdøgn går fra kl. 14.00 til kl.9.00 i et fast rul.

  Det betyder, at kommer et barn før kl. 14.00 tæller det som et ekstra døgn, og afhentes barnet efter kl. 9.00 tæller det også som et ekstra døgn.

  Weekend- og ferieaflastning starter tidligst kl. 14.00 på ankomstdagen og slutter senest kl. 9.00 på afgangsdagen.

  Hentes barnets inden aflastningen slutter, vil de følgende timer ikke kunne opspares.

  Har forældrene i en kort periode, akut behov for ekstra aflastning, vil brugen af ekstra dage, ligeledes skulle afholdes inden for visitationen eller bevilges ekstra af myndighed.

  Et akut behov, kan være ved forældres eller søskendes indlæggelse på sygehus.

  Kilden vil bestræbe sig på at opfylde akut ekstrabehov. Vores muligheder afhænger af bl.a. de øvrige børn og personalets mulighed for ændring af arbejdstider

   

  Ankomst kan ikke uden forudgående aftale ske før klokken 14.00 og afgang ikke senere en klokken 9.00. Disse tidspunkter kan dog ændres i forbindelse med særarrangementer.

   

  Forældrene sørger for at formidle aflastningstidspunkterne og ændringer til bus, skole/børnehave, og aflevere en kopi til Kilden, samt notere dette via Bosted.

 • Afmelding:

  Afmelding af en planlagt aflastningsperiode skal ske senest 4 døgn før aflastningens begyndelse. Dette begrundes i arbejdstidsreglerne for medarbejderne på Kilden.

  Sker afmeldingen senere betragtes perioden som brugt aflastning. Dog skal vi orienteres alligevel.

 • Ferie og ferieønsker:

  På Kilden tilbydes ferie i ugerne 7, 28, 29, 30 og 42. Ønskes der ferie ud over disse uger, skal man benytte sig dagtilbud/ SFO eller have bevilliget timeaflastning i tidsrummet 9-14.

  Ferieugen går fra mandag til fredag og kan evt. bruges sammen med sin weekendaflastning. Hensynet til det barn pladsen deles med gør, at der maksimalt kan afholdes 11 dages sammenhængende ferie.

  Bevillingen er en årsbevilling. Man kan som udgangspunkt ikke spare døgn op. Restdøgn kan i samråd med rådgiver og Kilden benyttes i ferieuger.

  Ferieønsker skal afgives 3 måneder før ønsket ferie, sommerferien skal dog ønskes før 1. februar.

 • Medbring:

  Som en tommelfingerregel skal barnet medbringe det, der ville blive pakket til en ferie. Vigtigt at påsætte navnelabels på alle dele.

  Barnet medbringer efter behov:

  Egen medicin, Engangssprøjter, Diverse slanger til sonder, øvrige sygeplejeartikler

  Toiletsager, bleer, Tøj, Personlige hjælpemidler, Evt. lommepenge.

  Barnet må gerne medbringe egne legesager, sovedyr osv.. Med navn på.

  Forældrene er ansvarlige for at give Kilden meddelelse om korrekt medicin, dosering, tidspunkter og PN medicin. Får barnet medicin i pilleform, skal pillerne være optalt i doseringsæske.

  Navn, præparat, dosering og tidspunkt skal tydeligt fremgå af doseringsæsken.

  Får barnet både piller og mikstur kan dette opbevares i vores medicinskab, og personalet sørger for, at trække miksturen op.

  Der medbringes en ekstra døgndosis, i tilfælde af opkastning eller andet, der kan forhindre at barnet får korrekt dosering. Det er forældrene, der rekvirerer og opbevare medicin og eventuel kosttilskud m.m. Forældrene medsender medicin, eventuelt kosttilskud og sygeplejeartikler i øvrigt til brug i den periode, hvor barnet er i aflastning. Medicin præparater må ikke fravige informationerne fra det Fælles Medicinkort (FMK).

 • Sygdom:

  Hvis barnet bliver syg i skolen/børnehaven og efterfølgende skal i aflastning hos os, modtager vi barnet. Det er skolens/børnehavens opgave at sørge for transport til Kilden.
  Er aflastningsperioden endt kl. 09.00, skal barnet som udgangspunkt afhentes af forældrene. Er barnet sygt ved indgangen til en aflastningsperiode, vil vi som hovedregel modtage barnet.
  Vi modtager ikke børn, der har en børnesygdom eller andre sygdomme med stor smittefare for de andre børn. Børnesygdomme som ex. tre-dages feber, hånd-, fod- og mundsygdom, kighoste, lussingesyge (den 5. børnesygdom), røde hunde, skarlagensfeber, skoldkopper, diarre og opkast.

  I vil som forældre kunne påregne, at blive kontaktet såfremt jeres barn bliver syg med ex. en af de ovenstående smitsomme sygdomme i aflastningsperioden. I vil blive kontaktet for at aftale afhentning af jeres barn.

  Hvis barnet bliver syg på Kilden forholder personalet sig til barnets kriseplan. Hvis barnet skal tilses af læge og der ordineres medicin, henter vi medicinen på apoteket og forældrene afholder udgiften.


  Ved indlæggelse/lægebesøg og lignende:

  Da barnet stadig er hjemmeboende deltager eller koordinerer vi ikke besøg hos læge, tandlæge eller speciallæge i Bifrost.
  Som udgangspunkt aflaster vi ikke forældrene, hvis barnet bliver indlagt på sygehuset.
  Hvis barnet indlægges akut mens det er i aflastning i Bifrost, følger personalet med barnet indtil forældrene kommer.
  Ved ikke akut indlæggelse kontaktes forældrene med henblik på, at ledsage barnet på sygehuset.
  Det er vigtigt at den enkelte afdeling løbende orienteres om barnets tilstand, medicinændringer og udskrivelsestidspunkt før næste aflastningsperiode begynder.

 • Hospitalsophold, speciallæge etc.:

  Da barnet stadig er hjemmeboende deltager eller koordinerer Kilden ikke besøg hos læge, tandlæge etc.

  Er barnet, ved påbegyndelse af en aflastningsperiode, indlagt på sygehus, har vi som udgangspunkt ingen mulighed for at aflaste forældrene.

  Når barnet er indlagt på sygehus, er det vigtigt, at Kilden løbende orienteres om barnets tilstand, eventuelle medicinændringer og udskrivelsestidspunkt.

  Bliver barnet sygt, mens det er i aflastning på Kilden, og skal indlægges akut, følger Kildens personale barnet, indtil forældrene kommer. Ved ikke akutte indlæggelser vil forældrene blive kontaktet med henblik på, at ledsage barnet på sygehuset.

  På Kilden er der ansat en sygeplejerske, der varetager mange af de medicinske opgaver, der er med børnene. Yderligere er Kilden tilknyttet hjemmesygeplejen.

 • Behandlingstilbud:

  Vi følger op på de eventuelle sygdomsforebyggende behandlinger, som barnet er i gang med f.eks. Pep-maske, C-pap, lungefysioterapi osv. mens barnet er på Kilden. Al anden fysio- og ergoterapeutisk behandling udføres i børnehave, skole eller i hjemmet.

  Bruger barnet hjælpemidler, der ikke forefindes på Kilden skal disse medbringes.

 • Teams og tovholder:

  Kilden har en ordning, der betyder, at der til hvert barn er tilknyttet et team af medarbejdere. I teamet aftales hvem der har den primære kontakt til forældrene.

  Alle ansatte er informeret om alle børn. Teamet har den mere specifikke viden om det enkelte barn. Det er tovholder der, i samarbejde med forældrene, koordinerer mange af de praktiske områder vedrørende barnet.

  De personaler der er ansvarlige for det pågældende barn på dagen, vil altid være orienteret om aktuelle emner.

  Info omkring barnet indhentes via Bosted.

 • Forældreråd:

  Der er oprettet forældreråd for Kilden. Der vælges forældre fra både de 2 bo-grupper og aflastningsgruppen. På møderne orienteres repræsentanterne om Kildens økonomi, aktuelle pædagogiske og personalemæssige emner og andet, der vedrører børnenes vilkår på Kilden. Der afholdes 4 forældrerådsmøder om året. Referatet fra forældrerådsmøderne udsendes til forældrerådet og lægges på hjemmesiden. Centerleder og afdelingsleder deltager til møderne. Forældre er altid velkomne til at kontakte forældre-repræsentanterne.

 • Forældremøder:

  Der er mulighed for, at der afholdes forældremøder 1 gange årligt. På disse møder tages aktuelle emner op og der er mulighed for debat/dialog.

 • Dokumentation og samtykker:

  På Kilden bruger vi ofte videooptagelser af børnene. Dette er der flere grunde til:

  • Det sikre et ensartet samvær med børnene
  • Vi kan bedre skabe udvikling for børnene, når vi kan fastholde øjeblikke fra hverdagen og tale om mulige ændringer
  • Personalet får en bedre mulighed for at formidle viden til kolleger, til gavn for børnene.

  Der udover bliver barnet/børnene fotograferet til dagbogsbrug.

  Ved opstartmødet på Kilden udleveres en samtykke blanket til underskrift, hvor vi beder om tilladelse til at:

  • Videofilm af jeres barn.
  • Fotografering af jeres barn.
  • Kørsel i Bifrost’s busser

  Vi anbefaler en underskrift, da det giver os mulighed for at yde den bedste pædagogiske indsats.