Afløser i Bifrost

Afløsermappe - til afløsere ansat hos Bifrost

 • Bifrost - Det fleksible tilbud til børn og unge med handicap

  Bifrost er et Bo- og Aflastningstilbud i Vejle Kommune, placeret på 3 matrikler. 
  Udover at være et bosted og aflastningstilbud, rummer Bifrost også Familiekontoret, som bl.a. tilbyder aflastning i familiens eget hjem, til familier med et barn/børn med særlige behov. Familiekontoret rekrutterer og ansætter afløsere, til familier der er bevilget timer til aflastning i eget hjem.
  Foranstaltningen betegnes 'Afløsning i hjemmet', med hensigt til at give familier med hjemmeboende handicappede børn, et pusterum, og lette hverdagen.

  Matriklerne på Bifrost:

   

 • Præsentation af Familiekontoret

 • Stillingsbeskrivelse for afløsere

  Du refererer til Bifrost konsulenter for afløserordningen. I det daglige arbejde, er barnets/ den unges forældre dine arbejdsgivere. 

  Du skal:

  • Benytte den kommunikationsform, barnet benytter
  • Vise respekt for den enkelte families værdier og normer, og ikke mindst, være fordomsfri
  • Overholde aftaler med forældre, barnet, familiekonsulenter og og Bifrost
  • Være indstillet på at udføre praktisk arbejde, samt i øvrigt, kunne varetage andre opgaver i hjemmet, som kan give familien tid til det handicappede barn
  • Tage udgangspunkt i barnets interesser, samt være parat til nye udfordringer
  • Deltage i diverse kurser, der arrangeres for afløsere
  • Være indstillet på at modtage supervision
  • Informere konsulenten om hvordan det går på jobbet- positivt og negativt. Det må meget gerne være på mail eller sms. Mail til din konsulent efter opstart i opgaven, og derefter hvert halve år
  • Informere konsulenten med det samme, om ting du finder betænkelige, eller uacceptable i forhold til barnet
  • Kontakte konsulenten, hvis der opstår uenighed med familien, der sker uheld, når du passer barnet, eller anden vigtig viden, som du bør dele med os
  • Tage medansvar, for at det antal bevilgede timer, planlægges og ikke overskrides
  • Indsende lønindberetning, samt tilhørende kvitteringsseddel efter gældende forskrifter (Se afsnit om løn)
 • Anerkendende Systemisk Tænkning

  Anerkendende systemisk tænkning, har været på 'tapetet' i Vejle kommune og Bifrost i mange år. Der er tale om en teori, der finder sin anvendelse i praksis, - og om en praksis, der er funderet i teori - og de to er gensidigt påvirkende og udviklende hinanden.
  Vejle Kommunes personalepolitiske værdier, bygger på den anerkendende systemiske tænkning med værdierne: 'Sig det! Giv anerkendelse! Brug de frie rammer! Spil hinanden gode!'

  Overordnet:

  Den systemiske tankning, bygger på forståelsen at, vi kun er noget og nogen, i kraft af hinanden- Altså af det der sker i relationen mellem os. 
  Derfor har den systemiske tænkning, fokus på relationen mellem mennesker, og de mønstre vi skaber i relationen. Det mere end den har fokus på det enkelte individ. Tænkningen tager udgangspunkt, i tesen om, vi gensidigt påvirker hinanden og sammen skaber verden. Det handler derfor om, du ikke kan ændre på mennesker ved at forlange, de skal ændre sig. Du kan ændre på dig selv/din respons, og derved påvirke/forstyrre relationen, og være medvirkende til at skabe forandring. 

  I praksis

  Ud fra grundsynet om, børn gør det godt når de kan, er det bores vigtigste opgave at se bagom adfærd. Være nysgerrige på baggrunden for det vi ser, så vi kan skabe de rette udviklingsmiljøer for barnet. 

  ''Når vi pudser vores brilleglas og ser mennesker med nye øjne, så får mennesker nye muligheder for at vise os, hvem de også er''

   

 • "Mennesker der KAN opføre sig ordentligt, gør det"

  Børn gør altid det bedste, de kan. Børn med særlige udfordringer, og andre forudsætninger end ”normale” børn, kan til tider have en uhensigtsmæssig adfærd. Det er vigtigt at se bag om den-ne adfærd for at forstå barnets hensigter.

  Barnets udfordrende adfærd skal ses som en reaktion og kommunikationsform, der fortæller dig, at det ikke er muligt for barnet at håndtere den aktuelle situation. Denne forståelse står i modsætning til at opfatte adfærden som et udtryk for en provokation, manglende vilje eller dårlig opførsel.

  Det er vigtigt, at du tager ansvaret for relationen, frem for at lægge det over på barnet. Måske har barnet brug for ro, god tid/ forberedelse, tilpasning af krav, valgmuligheder eller motive-rende handlinger fra din side, for at imødekomme dit ønske.

  Det gælder for alle mennesker, at vi smitter hinanden med følelser. Men mennesker med kogni-tive funktionsnedsættelser er ikke stand til at reflektere over, hvem der oprindeligt havde følel-serne. Det betyder, at de i langt højere grad end andre overtager andres følelser. Hvis du i en situation med kaos formår at udstråle ro, kan roen påvirke barnet til at føle mere ro – omvendt kan du, hvis du er stresset og selv mister kontrollen, få en situation til at eskalere.

 • Biologisk alder vs. udviklingsalder

  Når vi ser bagom barnets adfærd, er det væsentligt også at have for øje, at barnets biologiske alder måske ikke er svarende med dets udviklingsalder. Det kan nok være, at barnets faktiske alder er 10 år, men dets udviklingsalder er måske svarende til en 2-årig. Det kan derfor være, at barnet f.eks. leger med biler/dukker og sover til middag, også selvom dets biologiske alder er 10 år.

  At møde og forstå barnets behov og adfærd i forhold til dets udviklingsalder gør, at vi kan til-passe krav og forventninger, hvilket kan bidrage til at unødig frustration og stress hos barnet mindskes.

 • Anerkendende kommunikation - med følelse og indlevelse

  • Vis positive følelser – vis at du er glad for barnet

  • Juster dig i forhold til barnet og følg dets udspil og initiativ

  • Tal til barnet om de ting, det er optaget af, og prøv at få en samtale i gang

  • Giv ros og anerkendelse for det, som barnet klarer at gøre

  • Hjælp barnet med at samle sin opmærksomhed, sådan at I har fælles oplevelser af ting i omgivelserne

  • Giv mening til barnets oplevelser af omverdenen – ved at beskrive det, I oplever sam-men og ved at vise følelser og entusiasme

  • Uddyb og giv forklaringer, når du oplever noget sammen med barnet

  • Hjælp barnet med at kontrollere sig selv – ved at sætte grænser for det på en positiv måde, ved at lede det, vise positive alternativer og ved at planlægge sammen

  • Hvis barnet har et kommunikationshjælpemiddel, forventes det, at du anvender det i kommunikationen - sammen med barnet.

 • Retningslinjer for brug af magt, i opgaver hos Bifrost

  Ansatte ved Familiekontoret Bifrost er ikke omfattet af Voksenansvarsloven, da denne kun er gældende for arbejdet med børn og unge, der er anbragt på et anbringelsessted.
  Alle former for brug af magt, som ansat ved Familiekontoret Bifrost, vil være omfattet af de almindelige bestemmelser i straffeloven - herunder nødværge, § 13, og nødret, § 14.

  Grundlæggende er brug af magt ikke tilladt. Der kan imidlertid opstå situationer, hvor det er nødvendigt for at undgå, at barnet kommer til skade. Her kan det være nødvendigt, at barnet fastholdes eller føres/hjælpes væk. I sådanne tilfælde er det vigtigt, at du samtidig viser omsorg for barnet.
  Opstår der situationer hvor barnet kommer i affekt og udviser voldsom adfærd eller udgør en trussel for sine omgivelser, henviser vi til Low Arousal (LA) tilgangen, hvor formålet er at sænke
  arousal.

 • Low Arousal

  Rogivende pædagogik:
  • Find din egen ro/udvis ro: Træk vejret dybt. Tænk dig tung.
  • Hold afstand/træk dig lidt/stil dig med siden til.
  • Undgå berøring.
  • Undgå øjenkontakt.


  LA strategier:
  Omsorgspersoner skal:
  • reducere/udsætte/frafalde krav.
  • Brug få ord (konkret og tydelig).
  • Giv tid. Lyt (find årsagen).
  • Giv valgmuligheder.
  • Støt barnet i at komme væk fra situationen / lad barnet trække sig og/eller træk dig selv eller andre væk.
  • Afled barnet.
  • Skift voksen.
  • Skab ro i kritiske episoder.


  Disse strategier medfører færre kontroltab hos barnet OG omsorgsperson. Færre kritiske episoder øger trivsel.

  Skulle det finde sted, at en ansat ved Familiekontoret Bifrost er nødsaget til at gøre brug af magt, skal dette indberettes til en af Familiekontorets konsulenter med en beskrivelse af hæn-delsesforløbet for at sikre, at der sker en vurdering af situationens karakter. Vi vil i samarbejde med juristerne i Vejle kommune vurdere, om magtanvendelsen er indenfor de ovennævnte rammer.
  Skulle dette ikke være tilfældet, vil hændelsen blive politianmeldt.

  Baggrunden for ovenstående er, at vi skal sikre os, at lovgivningen overholdes og at eventuel brug af magt er foretaget på et fagligt forsvarligt grundlag.

  Brug af magt må aldrig erstatte omsorg, pleje eller socialpædagogisk bistand. Brug af magt skal begrænses til det absolut nødvendige og være så skånsom og kortvarig som muligt. Brug af magt skal altid følges op med tryghedsskabende tiltag i forhold til barnet eller den unge.

  I den konkrete situation skal der således udfærdiges en skrivelse indeholdende:
  • Dato, klokkeslæt og varighed
  • Grundig beskrivelse af hændelsesforløbet
  • Oplysninger om barnets sindstilstand før, under og efter hændelsen

  Dette også for en senere vurdering af, hvilke evt. hjælpeforanstaltninger der kan tilbydes om-kring den ansatte og barnet således, at Familiekontoret Bifrost kan støtte op om opgaven.
  Ovennævnte skal nedskrives med det samme og afleveres til Familiekontoret Bifrost senest 24 timer efter hændelsen.

 • Procedure og instruks, hvis et barn bliver væk

  1. Overvej altid hvor du tager barnet med på tur og aftal med forældrene, hvor I tager hen.
  2. Sørg altid for at have forældrenes og evt. barnets telefonnummer med dig
  3. Sørg evt. for at barnet har dit telefonnummer på sig – fx på seddel i lommen eller skrevet på arm.
  4. Hvis barnet bliver væk, skal du efter 2 minutter:
  a. Hold hovedet koldt
  b. Ring 114
  c. Ring til forældrene
  5. Kontakt efterfølgende Familiekonsulent eller en leder i Bifrost (Nadia tlf. 92 43 09 18)
  6. Krisehjælp om nødvendigt

  Ved tilskadekomst eller traumatiserende hændelser
  1. Ring 112 hvis der er behov for assistance.
  2. Du tager evt. med ambulance.
  3. Kontakt til forældre/pårørende/kontaktpersoner
  4. Kontakt til Familiekonsulent eller en leder i Bifrost
  5. Supervision eller krisehjælp til involverede personer.
  6. Lederen kontakter SOS international på tlf. 38 48 92 95, hvis der er behov for psykologisk krisehjælp.

 • Afløsernes A-B-C

  A
  AFLYSNING AF AFLØSNING
  Såfremt en familie har aflyst en afløsning til dig, mindre end 48 timer før du skal møde, vil du modtage løn for den aftalte tid. Du skal ved dette tilfælde både skrive det på lønindberetning samt kvittering. 
  AFLYSNING P.G.A. SYGDOM
  Bliver du syg, skal du meddele dette hurtigst muligt til Familiekontoret samt til familien. Du skal meddele sygdom og planlagte arbejdstider i sygeperioden til din konsulent enten på mail, sms eller telefonisk samt til familien senest kl. 09.00 på første dag for sygemelding, og raskmelding skal meddeles inden kl. 12.00. Der henvises til mere info om sygdom under S (Sygdom).   
  AKTIVITETER
  Se mulighederne frem for begrænsningerne og tag udgangspunkt i barnets interesser!
  Udgifterne til aktiviteter (eksempelvis entré) skal familien betale både for dig og barnet. Hvis du er løbet tør for idéer, er du altid velkommen til at ringe og snakke med os. Men husk, det er vigtigere at afstemme aktivitetsniveauet efter barnets behov. Mange gange har barnet haft en travl dag i skole eller børnehave og har derfor brug for at slappe af i godt selskab. 
  Bifrost har billetter til Givskud Zoo/Zootopia samt Skærup Zoo. Billetter udleveres fra Familie-kontoret og er kun gældende for dig og det barn, du er ansat hos. Vi opfordrer til at bruge led-sagerkort, såfremt barnet har ét.
  AKUT
  Hvis der sker noget akut, mens du er på arbejde med barnet, er det vigtigt, at du tager kontakt til forældrene først. Derefter tages kontakt til konsulenterne hurtigst muligt. 
  I tilfælde af at konsulenterne ikke træffes og ved akut behov for krisehjælp, kan Bifrost kontak-tes på tlf. 76 81 59 10.
  ALKOHOLPOLITIK
  Når du er ansat som afløser, skal du overholde Bifrosts Alkoholpolitik som bl.a. betyder at:
  Du ikke må møde påvirket af alkohol, rusmidler, medicin (med effekt som alkohol) eller lign.
  Du må ikke nyde noget af ovenstående, mens du er på arbejde.
  ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT
  Som afløser er man omfattet af arbejdsmiljøloven og dermed også bestemmelser vedr. sikker-hedsorganisation. Arbejdsmiljørepræsentanten ved Bifrost står til rådighed ved evt. spørgsmål om:
  - brug af hjælpemidler
  - anmeldelse af arbejdsskade
  Kontaktoplysninger til arbejdsmiljørepræsentanten fås hos familiekonsulenten.
  B
  BEFORDRING
  Samtykke
  Der skal foreligge et skriftligt samtykke fra forældrene, at befordring af barnet er tilladt. Dette sker i forbindelse med afløsningsopgavens start og er konsulentens opgave. Ved befordring skal barnet bruge selepude eller stol efter gældende regler. 
  Der henvises i øvrigt til befordringssamtykket.
  Stol/ selepude
  Barnets forældre sørger for, at stol/ selepude er tilgængeligt, hvis nødvendigt. Afløseren er som fører forpligtet til at holde sig ajour med gældende regler og dermed, om udstyret er godkendt herefter, ellers kan det give et klip i kørekortet:
  http://www.fdm.dk/biler/biludstyr/autostole/autostol-regler-lovgivning
  Kørselsgodtgørelse
  Der ydes ikke kørselsgodtgørelse til og fra opgaven, men du kan trække det fra på selvangivel-sen, hvis der er over 24 km til og fra opgaven, 12 km hver vej.
  Hvis du transporterer barnet i egen bil, f.eks. til og fra en aktivitet, skal forældrene betale brændstofudgifterne efter Statens laveste takst, der reguleres årligt. Hertil benyttes kvitterings-sedler for kørepenge, der udleveres fra Familiekontoret, hvis nødvendigt. Det er frivilligt, om du vil stille din egen bil til rådighed under afløsningen (se forsikringsbetingelser).
  Brug af familiens bil
  Det kan aftales mellem afløser og familien, at transport under afløsning kan foregå i familiens bil. Vi gør opmærksom på, at det er frivilligt for familien, hvorvidt de vil stille bil til rådighed (se under forsikringsbetingelser).
  BIFROSTS BILER
  Bifrost har 2 biler, placeret på Bygden, man som afløser har mulighed for at benytte efter nær-mere aftale med Familiekontoret.
  Når man låner én af Bifrosts biler, skal den afleveres, straks efter afløsningen ophører. Der skal være ryddet op i bilen, og tanken skal minimum være ½ fuld. Benzinkort forefindes i bilen (kode udleveres af konsulenten).
  Kvittering for benzin underskrives og afleveres til konsulenterne eller i den hvide postkasse i kopirummet på Bygden. 
  Der skal udfyldes kørebog med dato, antal km, hvor der er kørt fra og til, kørslens formål, f.eks. afløsning samt dine initialer. Kørebogen ligger i bilen.
  Bifrost har aftale om autohjælp. Oplysningerne finder du i bilen.
  Ved skader eller lign. skal dette oplyses, når bilen afleveres. Dette for at skaden kan meddeles til Bifrosts forsikringsselskab.
  Alle eventuelle bøder udstedt under brug af køretøjer sammen med barnet betales af afløse-ren.
  Se i øvrigt vedr. kørsel med børn i bilen under Bifrosts kørselsinstruks.
  E
  EKSTERNE SAMARBEJDSPARTNERE
  Det er kun Bifrost, der har det direkte samarbejde med kommune, børnehave, skole etc., med-mindre andet aftales med konsulenten.
  F
  FACEBOOK OG ANDRE SOCIALE MEDIER
  Det er naturligvis valgfrit, om man som afløser vil være venner med sit ”afløserbarn” eller andre relationer til opgaven på Facebook og andre sociale medier, men overvej det inden, da du så både har et forhold til barnet/familien, når du er på arbejde, og når du har fri.
  Hvis du synes, det er svært at sige nej, så sig til barnet/familien, at det er fordi, Bifrost fraråder det, og du undgår herved yderligere forklaringer til både barnet og familien.
  FERIE
  Afholdelse af ferie
  Planlægger du ferie, hvor du også er væk fra din afløseropgave, skal du give besked herom til din konsulent senest 4 uger før ferien. 
  Der ydes feriegodtgørelse og 6. ferieuge jf. Ferieaftalen (dette udbetales på feriekort).
  FORSIKRINGSFORHOLD FOR AFLØSERE
  Hvis du i dit arbejde som afløser kommer ud for en hændelse, som medfører en skade på dig selv, barnet eller barnets/familiens ting, skal du altid underrette Familiekontoret senest efter 5 dage. Vi vil så i det konkrete tilfælde vejlede dig vedr. evt. anmeldelse af ulykken. Generelt kan vi fortælle følgende:
  Arbejdsskade
  Alle som er ansat ved Vejle Kommune er omfattet af en arbejdsskadeforsikring. Ved arbejds-skade forstås en pludselig, uventet og skadevoldende hændelse, der sker i forbindelse med ar-bejdet.
  Familien/Barnets ejendele
  Når du i pasningen har ansvar for familiens/barnets ejendele, f.eks. et videokamera, så er det på familiens risiko og ansvar.
  Afløserens ejendele
  Generelt har kommunen ikke nogen forsikring, der dækker dine ting; briller kan dog ved særlige tilfælde erstattes. Smykker, tøj og mobiltelefoner erstattes aldrig. 
  FORSIKRING VED BILKØRSEL
  Hvis du under pasningen skal transportere barnet i bil, vil Bifrost indhente en skriftlig samtyk-keerklæring fra forældrene, se under ”Befordring”.
  Familiens bil
  Ansvar ved uheld påhviler familiens/bilens forsikring, såfremt fører af bilen har handlet i over-ensstemmelse med lovgivningen.
  Afløserens bil
  Hvis du benytter din egen bil i pasningen, sker dette altid på dit eget ansvar og for egen risiko. Din bils forsikring er gældende. Dvs. hvis barnet ødelægger noget i din bil under pasningen, har du ingen mulighed for at få det erstattet via Vejle kommune, men må evt. søge erstatning hos familien. Det er derfor op til dig, om du vil stille din egen bil til rådighed i forbindelse med pas-ningen.
  Ved uheld der forårsager skade på bilen, vil det være afløserens egen forsikring og selvrisiko, der skal behandle skaden.
  Afløseren skal være opmærksom på, at forsikringsselskabet kan afvise at dække en evt. skade, hvis afløseren har opført sig uansvarligt. Det kan f.eks. være at køre i vinterføre med sommer-dæk eller køre med nedslidte dæk. Herved vil man komme til at hæfte personligt.
  Vær opmærksom på, om dit forsikringsselskab bør vide, at der kan være kørsel i arbejdstiden.
  Bifrosts biler
  Når en afløser benytter Bifrosts biler, er det Bifrosts forsikring, der dækker, såfremt fører af bi-len har handlet i overensstemmelse med lovgivningen. Dette gælder også, hvis barnet kommer til skade.
  FYSISK ARBEJDSMILJØ
  Hvis du føler dig fysisk belastet i din arbejdsopgave, bedes du henvende dig til familiekonsulen-ten for at få rådgivning. Familiekonsulenten vil evt. også kunne skabe kontakt til Bifrost’s fysio-terapeut for yderligere vejledning.
  Er der forflytning i opgaven vil du kunne få mulighed for at deltage i et forflytningskursus.
  G
  GAVER
  Som udgangspunkt må en afløser ikke modtage gaver. Da det imidlertid kan være sårende for et barn at få et afslag på en gave, som denne gerne vil give, kan det accepteres, at en afløser må modtage gaver af mere symbolsk karakter som f.eks. en blomst eller chokolade. Værdien heraf må maksimalt være kr. 100,-.
  K
  KONTRAKTANSÆTTELSE
  Du ansættes på kontrakt uden for overenskomst. Læs mere om løn- og ansættelsesvilkår på s. 19.
  KOST
  Du skal som udgangspunkt selv sørge for mad og drikke, når du er på arbejde, medmindre fami-lien tilbyder andet. 
  KURSER
  Bifrost tilbyder Kompetence Udviklings Kurser (KU-Kurser) for afløsere. 
  Får man som afløser brug for ét af disse kurser, arrangeres dette i samarbejde med familiekon-sulenten.
  Det drejer sig bl.a. om:
  - Neuropædagogik
  - Medicinhåndtering 
  - Førstehjælp 
  - Basal Stimulation 
  - Tegn til Tale
  - ASK Alternativ supplerende kommunikation 
  - Low Arousal og trivsel (LA2)
  - Sorg og det specialpædagogiske forældresamarbejde
  - Epilepsi og sonde
  - Forflytningsteknik
  - Anerkendende Systemisk Tænkning
  *Læs mere om kurserne bagerst i afløsermappen
  Du vil blive aflønnet for de timer, du er indkaldt til, men skal selv betale transporten til og fra kursusstedet.
  L
  LEDSAGERKORT
  Det er muligt at ansøge om et ledsagerkort, der giver fri adgang til diverse aktiviteter for handi-caphjælpere. Det er forældrene, der skal ansøge om et ledsagerkort.
  Find information på www.handicap.dk/brugerservice/ledsagekort/
  LITTERATUR 
  Forslag til pædagogisk inspiration:
  Emne Medie / Forfatter Titel
  Autisme Film
  Bog af Naoki Higashida Temple Grandin
  Derfor hopper  jeg
  Low Arousal-tilgangen;
  Om arousal, - at følelser smitter, - om kravsætning og om at tage ansvar og bevare kontrollen Bo Hejlskov/Youtube Low arousal med Bo Hejlskov - Skolen ved sorte hest (svsh.dk)
  Pædagogiske anvisninger Podcasts - Nyt børnesyn – Pædagogisk kvarter
  - Socialpædagogerne på Spotify
  - Hejlskov og Vejes pædagogikpod på Spotify
  PDA (Pathological Demand Avoid-ance) – en autismeprofil Bog af Ruth Fidler, Zara Healy m.fl.
  Forstå PDA hos børn
  Neuropsykologi Bog af Marianne Bentzen og Susan Hart Den Neuroaffektive Billedbog
  Forældresamarbejde Bog af Gurli Fyhr
  Den forbudte sorg
  M
  MEDICIN
  Ved ansættelse vil du skulle underskrive en erklæring om, at du er blevet oplært af forældrene eller andre om barnets eventuelle medicin. 
  1. Ansvaret for medicin er udelukkende forældrenes, dvs. de er ansvarlige for at medi-cinen er korrekt og at medicinen er doseret i medicin æske med børnesikring på. 
  2. Afløsere doserer ikke medicin.
  3. Er der mod forventning ikke optalt medicin af forældrene, skal du kontakte foræl-drene og bede dem komme for at dosere medicinen.
  4. For din egen sikkerhed anbefales det, at du anvender engangshandsker, når du er i berøring med medicin.
  5. Vigtigt! Medbring akutmedicin på alle udflugter / gåture uanset varighed. 
  Husk også mobiltelefon så du om nødvendigt kan få hjælp.
  6. Medicin tages med på tur. Hvis man skal være væk i længere tid, eller man f.eks. skal ud at spise, skal hele medicinæsken medbringes.
  7. Ved fejlmedicinering eller hvis der er glemt medicin til angivet klokkeslæt.
  Kontakt da i nævnte rækkefølge:
  Vagtlæge: Fortæl at barnet er i aflastning, og du skal have navn, cpr. nr. og medicinoplysninger parat.
  Forældrene: Orienteres om, hvad der er sket. Fortæl, at du har kontaktet vagtlæge og fortæl, hvilke instrukser du har fået.
  Lav en skriftlig beskrivelse af hændelsesforløbet på mail og send den til din familie-konsulent. Du vil herefter komme til en snak om hændelsesforløbet. 
  8. Hvis du er usikker i forhold til medicingivning, er du selv ansvarlig for at søge råd og vejledning ved forældre og/eller familiekonsulenten.
  MOBILTELEFON
  Det er tilladt at have sin mobiltelefon (på lydløs) på sig under afløsningen, men den må kun bruges i nødvendigt omfang. Derfor må afløser ikke være på sociale medier i sin arbejdstid.  
  Telefonen skal som udgangspunkt være på lydløs og i lommen/tasken, så du kan have fokus på din opgave. 
  Ifølge aftale med barnets forældre kan du have din mobiltelefon på lyd, når I er ude af huset eller alene hjemme som en tryghed for forældrene, så de kan få fat på jer.
  O
  OPSIGELSE
  Ønsker du at opsige dit afløserjob, skal du meddele det til din konsulent mundtligt samt skrift-ligt hurtigst muligt, og senest en måned før, så vi har mulighed for at finde en ny afløser, inden du holder. Oftest vil vi gerne have din hjælp til at ”køre” en ny afløser ind i dit sted.
  OPFØLGNING
  Du giver med din underskrivelse af din kontrakt dit samtykke til, at Bifrost må videregive dine kontaktoplysninger til gældende rådgiver ved bestillende kommune med henblik på at indkalde dig til et opfølgningsmøde to gange årligt.
  P
  PERSONLIGE OPLYSNINGER
  Som ansat ved Bifrost er du forpligtet til at oplyse din arbejdsgiver (Bifrost) om ændringer om-kring dine personlige forhold; adresseændring, nyt telefonnummer, ny mailadresse og lignende.
  R
  RYGEPOLITIK
  Vejle Kommune har en rygepolitik, som siger, at det IKKE er tilladt at ryge i arbejdstiden. Ar-bejdstiden regnes fra det tidspunkt, hvor den ansattes arbejdsdag begynder til det tidspunkt, hvor den ansattes arbejdsdag slutter.
  Rygepolitikken omfatter alle former for rygning, herunder også e-cigaretter og snus.
  Det betyder, at der ikke må ryges hverken inden for eller uden for i arbejdstiden, ligesom der ikke kan anvendes fleks eller frokostpause hertil.
  S
  SAMARBEJDE
  Som afløser ansat ved Bifrost forventer vi en gensidig kommunikation omkring opgaven. Bifrost kontakter dig med jævne mellemrum for at høre, hvordan det går i opgaven. Ligeledes har du mulighed for at informere familiekonsulenten om stort og småt.
  Det forventes, at du som afløser ringer eller skriver tilbage til familiekonsulenten, når du kan se, at denne har forsøgt at få fat i dig uden held.
  SUPERVISION
  Alle ansatte vil som en del af deres ansættelse blive indkaldt til sparring/supervision (individuel fysisk samtale) minimum hver 6. måned af cirka 1 times varighed. Nogle opgaver kalder på hyp-pigere sparring eller p-møder evt. hver 3. måned. I særlige tilfælde kan konsulenten vurdere, om der skal ydes ekstern supervision. 
  SYGDOM
  Som afløser skal man også kunne passe et sygt barn. Dette aftales selvfølgelig i samarbejde med forældrene. Hvis barnet bliver sygt under pasningen, orienteres forældrene. Afløsning kan også finde sted på sygehuset, hvis barnet er indlagt.
  Hvis du selv bliver syg og derfor ikke kan komme på arbejde, skal du med det samme meddele det til familien og Familiekontoret. Du får løn under sygdom, som beskrevet jf. regler under løn-afsnittet. Hvis det er muligt i opgaven, må du gerne lægge timerne på et andet tidspunkt. Du er forpligtet til at raskmelde dig igen til familien og Familiekontoret senest dagen efter, du er rask. 
   
  Der ydes løn under din sygdom for planlagte vagter op til 30 dage. Herefter overgår du til syge-dagpenge. De planlagte timer i de første 30 dages sygdom er du selv ansvarlig for at fremsende til Bifrost på din lønindberetning.
  Som timelønsansat vil du være berettiget til sygedagpenge, såfremt du har været ansat i over 3 mdr. og at du har arbejdet over 120 timer de sidste 3 mdr. før sygdommens påbegyndelse. Du skal også have været på arbejde sidste arbejdsdag før fraværsdagen. 
  SÆRLIGE OPGAVER
  I opgaver, hvor det er aftalt, at afløseren må tage barnet med til eget hjem under pasningen, gør Bifrost opmærksom på, at det her er afløserens egen indboforsikring, der dækker i tilfælde af uheld.
  I disse opgaver indhenter Bifrost endvidere børneattest på samtlige beboere over 15 år med samme adresse som afløseren – uanset om vedkommende indgår i relationen til barnet eller ej
  T
  TIMEOPSPARING
  Det bevilligede antal timer til afløsning bruges som aftalt med familiens rådgiver. 
  Timer kan ikke systematisk opspares. Timer, der falder bort, fordi afløser bliver syg, kan ompla-ceres til en anden dag i umiddelbar nærhed.
  Timerne skal forbruges inden for samme kvartal;
  1. kvartal: december, januar, februar
  2. kvartal: marts, april, maj
  3. kvartal: juni, juli, august
  4. kvartal: september, oktober, november
  TIMEREGLER VED AFLØSNING
  Medmindre andet er aftalt med konsulenten, skal en afløsning altid være på min. 3 timer og som udgangspunkt max. 10 timer. Der kan være mulighed for, at afløsningen kan strække sig over et døgn. Dette hvis der f.eks. er tale om en koloni eller der er mulighed for at sove om nat-ten, og man derved varetager en rådighedsvagt. Konsulenten skal altid kontaktes ang. arbejds-tidsregler og planlægning af vagter, der strækker sig over 10 timer.
 • Løn- og ansættelsesforhold

  Lønsatser

  Som afløser ansat på kontrakt ved Bifrost vurderes din timeløn ud fra allerede fastlagte satser med afsæt i uddannelse, anciennitet mv. Du kan få timelønnen oplyst ved familiekonsulenterne.

 • Beskrivelse af kurser