Sy­ste­misk fa­mi­li­e­coa­ching

Målgruppen er familier med hjemmeboende fysisk og psykiske handicappede børn og unge samt familier med hjemmeboende børn og unge, der er socialt udsatte.

Formål
Gennem Systemisk Familie Coaching at skabe grundlag for en positiv udvikling i familien.
Gennem Systemisk Familie Coaching at bevidstgøre familien, om deres ressourcer og den positive betydning af disse ift. at arbejde med den fremtid, som familien ønsker og drømmer om.

Indhold
Det første møde med familien anses som en visitationssamtale, hvor gensidige forventninger til forløbet afstemmes. Dette møde er berammet til 1½ time, med deltagelse af rådgiver.
Antallet af coaching sessioner varierer efter behov, med udgangspunkt i 4-5 gange, af 1 times varighed. Den fysiske ramme omkring coaching sessionen sættes efter ønske fra familien.
Efter endt forløb udarbejder familiecoachen, i samarbejde med familien, en evaluering som sendes til familiens sagsbehandler.

Metode
I Systemisk Familie Coaching er metoden baseret på 5 principper.
I Systemisk Familie Coaching er det familien, der sætter dagsordenen. Det er udelukkende familien, som definerer emner og mål for sessionerne.
Familiecoachen har ansvaret for rammerne samt er medskaber af processen via sine spørgsmål.
I Systemisk Familie Coaching mødes familierne med respekt og nysgerrighed i forhold til netop deres familie og de mekanismer, som skaber lykke og fremdrift hos dem.
Det er coachens opgave at udfordre familiens selvforståelse; åbne op for nye måder at se og forstå hinanden som familie, se deres ressourcer sammen og hver for sig.
Et meget vigtigt og grundlæggende princip i Systemisk Familie Coaching er det anerkendende perspektiv.
Coachen skaber rum for ”tid til at tale” og ”tid til at lytte” for de deltagende parter, som udtryk for anerkendelse og respekt for enhver histories værdi og betydning.

Varighed/Omfang
Behovet og dermed omfanget af sessioner aftales i samarbejde med familiens sagsbehandler.
Bifrost har fastsat et udgangspunkt på 4-5 sessioner, som typisk gennemføres over 2 måneder

Opfølgning
Efter endt forløb udarbejder familiecoachen, i samarbejde med familien, en evaluering som sendes til familiens sagsbehandler