Forældreråd

Præsentation samt almindelig info om medindflydelse for forældre. Seneste referater fra forældrerådsmøde Bygden/Gården den 7. september 2021 og 25. maj 2021 samt forældrerådsmøde Kilden den 14. september 2021 og 24. november 2020 er tilgængeligt her på siden.

 • Referater fra forældrerådsmøder

 • Forældrerådsmøde Kilden 14. september 2021


  Referat
  Emne: Forældreråd Kilden

  Mødedato: 14. september 2021
  Mødested/lokale: Kilden
  Mødet påbegyndt Kl. 17.00
  Forventet sluttidspunkt: Kl. 19.00
  Deltagere: Michael Højer, Anne Mette L. Larsen, Ann Pia Brunbjerg, Bjarne Rasmussen, Jens Erik Pust og Jørn Christiansen.

  Fraværende
  Lars Jarle Mikkelsen

  1. Generel orientering; herunder nyt fra grupperne
  Der er ansat nye medarbejdere, herunder en medarbejder fra et vikarbureau.
  Orientering om situationen med skoletilbuddet i den forlagte undervisning.
  Undervisningen planlægges i samarbejde med Skovagerskolen – selve aktiviteten er fordelt på 2 grupper. 1. gruppe i Sirius samt i Pavillonen.
  Der flyttes rundt i afdelingen den 8. november med henblik på at skabe en ”stille” gruppe og en mere ”aktiv” gruppe. Det har været en lang inddragende proces at nå frem til den nye organisering.
  Pavillonen er nu organisatorisk en del af Kilden.
  Nyt rengøringsfirma, hvor der er indkøringsvanskeligheder i forhold til at få ordentligt gjort rent. Kilden har tilkøbt ekstra rengøring til alle 3 afdelinger – alle badeværelser rengøres nu af rengøringsselskabet.
  Der vil igen snart blive besøg fra vores lokale hospitalsklovn, som har været fraværende under Covid-19.
  Tante Andantes teatergruppe er bestilt til Kilden d. 25. oktober samt d. 13. december 2021.
  Der er 15 faste nattevagter på Kilden og bl.a. med henblik på arbejdsmiljøet. For at sikre kvaliteten, er antallet af møder mellem dem og ledelsen øget, til 4 fastlagte nattevagtsmøder årligt.
  Der har – 7-9-13 – ikke været nogen børn på Kilden, der er blevet syge med COVID-19. De fleste børn /unge på Kilden er vaccineret.
  Det efterlyses fra forældreside, at der igen iværksættes sommerfest/grillaften for alle tilknyttede forældre.

  2. Tilfredsheds-, kompetence- og kulturanalysen på Bifrost; mulighed for spørgsmål
  Der var en længere drøftelse af situationen i Bifrost og hvad oplevelsen på Kilden er. Generelt udtrykkes der tillid til Kildens opgavevaretagelse.

  3. Forældrerådets input og ideer til handleplanens indhold
  Ønske om tilbagevendende orientering om opsigelser og ansættelser.
  Jævnligt nyhedsbrev, hvor forældrerådet kunne få en klumme
  Fastholde fokus på den helt nære beboerpleje
  Det aftales, at der fremadrettet sendes udkast til dagsorden 1 måned før mødeafholdelse i forældrerådet med mulighed for at sætte punkter til drøftelse på dagsordenen.

   

   

 • Forældrerådsmøde Bygden/Gården 07.09.2021

  Referat
  Emne: Forældreråd Bygden og Gården

  Mødedato: 7. september 2021
  Mødested/lokale: Bygden
  Mødet påbegyndt kl. 17.00
  Mødet afsluttet kl. 19.00
  Deltagere: Dorthe Lilleris, Gitte Steen Ebbesen, Jan Kristensen, Anette Ravn Olsen, Michael Højer og Malene Fredsted.

  Fraværende: Lars Jarle Mikkelsen, Marie Louise Høj og Jeanette Vivi Nielsen

  Dagsorden
  1. Generel Orientering – herunder nyt fra grupperne
  Anette indleder og giver udtryk for, at hvis der er kommentarer eller ønsker til dagsordenen, modtages de gerne.
  Præsentation af deltagerne:
  Jan, Forældrerådsformand – far til J, som bor på Storebjørn.
  Gitte – moster og plejemor til M, som er i aflastning på Karlsvognen.
  Dorthe – plejemor til M, som er i aflastning på Nordstjernen.
  Anette R. Olsen, chef for Familie & Forebyggelse.
  Michael Højer, konstitueret centerleder Bifrost.
  Malene Fredsted, konstitueret supplerende leder Bifrost, Bygden.
  Orientering fra Anette vedr. konstituering af Michael Højer og Malene Fredsted. Ønsket med den nylige og hurtige konstituering er at bidrage til stabilitet og ro i ledergruppen og hele Bifrost, så det efterlader mulighed for udvikling.
  Forældrerådet ønskede, at de var informeret omkring konstitueringen inden pressen blev det.
  Anette konstaterer, at der har været meget udskiftning i ledergruppen på Bifrost, hvilket ikke har været sundt for organisationen. Der er forskellige årsager til udskiftningen.
  Anette kan ikke udtale sig om den personalemæssige situation vedr. lederne, som er fraværende pt. Der er igangsat en personaleproces omkring de pågældende ledere. Anette orienterer om, at der er lavet en fratrædelsesaftale med Jeanette Vivi Nielsen. Det er Nadia Kristensen Svoldgaard som pt. er leder på Gården.
  Anette udtrykker, at hun håber, at afdelingsleder af Nordstjernen og Karlsvognen Marie Louise Høj kommer retur. Der er opbakning til Marie fra medarbejderne fra Nordstjernen og Karlsvognen, og Gitte fra forældrerådet udtrykker ligeledes, at hun har oplevet sig taget rigtig godt i mod af Marie.
  Malene orienterer – på dag 7 – om overordnet status på Nordstjernen og Karlsvognen. Vi har en pædagogstilling slået op med ansættelsesfrist d. 19.9., da Camilla Skovgaard har fået nyt arbejde. Ny faglig koordinator Sara Dam Engberg starter d. 15.09.2021. Ved første personalemøde står Malene tilbage med det indtryk, at på trods af udfordringerne på Bifrost er Nordstjernen og Karlsvognen klar på at møde fremtiden med håb og mod. Medarbejderne udtrykker, at de er glade for deres arbejde med gæsterne og har et godt internt arbejdsmiljø, hvor de hjælper og støtter hinanden.
  Familie & Forebyggelse har haft en faglig konsulent Gitte Fisker ansat til at understøtte døgninstitutionerne for en periode, og hendes arbejde afsluttes og bindes nu sammen med Nordstjernen og Karlsvognens arbejdstidsplanlægger. Personalet er orienteret om, at der kommer udspil til ny rulleplan og arbejdsplan, som skal til høring hos medarbejderne og derefter SL. Det samme gør sig gældende for Mælkevejen og Storebjørn.
  Gården: Indtrykket er, at der er kommet luft oven på rapporten. Sænker skuldrene, udtrykt nogle ting, som kan siges nu, og der er eksempler på gode hverdagshistorier.
  Michael fortæller, at det ligeledes er hans dag 7. Michaels første prioritet er stabilitet og ro og give sig tid til indledende oplevelser. Michael ligger vægt på de opbyggelige historier. Bifrost er igennem en hård tid, hvor Michael oplever, at der er styr på basis, men der er behov for en overbygning. Hvilke faggrupper skal der fokuseres på? Der skal identificeres hvad Gården skal fokusere på mv. Michaels fokus er primært lederne, da de er krumtappen i organisationen. Der mangler respekt for ledernes arbejdsrum, hvad skal der samlet fokuseres på mv. Det klare fokus er ledelse af medarbejderne.
  Det er vigtigt, at ledelsen er samlet, at vi ved, hvad vi vil, at vi ikke ”slår større brød op, end vi kan spise”. Ligeledes er det også vigtigt med fokus på ledernes trivsel.

  2. Tilfredsheds-, kompetence- og kulturanalysen på Bifrost; mulighed for spørgsmål
  Dorthe fortæller, at hun oplever ikke de udfordringer, som rapporten giver udtryk for. Gitte fortæller, at hun vidste godt, at ”det var slemt”, men har også ”hørt noget på vandrørene”, som ikke nødvendigvis er hendes egne oplevelser. Gitte beskriver ligeledes, at hun er glad for personalet på Nordstjernen og Karlsvognen, men at der er flere ting fra ”gamle dage”, som hun kunne ønske blev genoptaget.
  Jan fortæller, at han har en rigtig god kommunikation med afdelingen, dog refererer han tilbage til en episode for et par uger siden, hvor der var lidt udfordringer, der dog blev fulgt positivt op.

  3. Forældrerådets input og ideer til handleplanens indhold
  Forældrerådet ønsker at give disse input:
  * Tidligere kunne man mødes en gang om året med personalet og afdelingen.
  * Dorthe fortæller, at hun ofte har inviteret Bifrost med ud på Skovagerskolen for ”den røde tråd”. Dorthe er meget glad for Nordstjernen; altid følt sig mødt, dialog mv.
  * Billede på Bosted ved nye ansættelser.
  * Gøre mere opmærksom på Forældrerådet til andre forældre. Ingen deltagere til sommerfesten. Inviteret på mail. Gruppen af forældre er måske optaget af andre ting. Hvordan skal invitationen distribueres? Kunne Forældrerådet skrive ud, f.eks. via Nyhedsbrev? Hjemmesiden trænger til opdatering. Skal Forældrerådene samles i Bifrost?
  * Ikke bruge private telefoner til beskeder til forældre.
  * Medarbejderne møde gæsterne ved busserne ved ankomst.

  Efter mødet har Gitte ringet til Malene og fortalt, at hun har kigget i hendes ”gemmer”, og ønsker at supplere med:
  Mødeindkaldelser til Forældrerådet er foregået via mails.
  Der har været invitation til sommerfest på Gården for hele Bifrost.
  September 2018 var der ”lokal” arrangement på Bygden.
  Efter Bifrost´s fotodagbøger var der kommunikation via ”Blokken”, hvor der også blev delt billeder.

   

   

   

   

   

 • Ekstraordinært møde for forældrerådets medlemmer 23.08.2021

  Referat
  Emne: Ekstraordinært møde for forældrerådets medlemmer – Bygden/Gården


  Mødedato: 23. august 2021
  Mødested/lokale: Bygden
  Mødet påbegyndt kl. 17.00
  Forventet sluttidspunkt kl. 18.00
  Deltagere: Dorthe Lilleris og Jan Kristensen
  Fraværende: Gitte Ebbesen
  Referent: Nadia K. Svoldgaard

  På foranledning af Jan Kristensen, forældrerådsformand, er dette ekstraordinære møde blevet etableret.
  Nadia orienterer og understreger hendes rolle ved mødet, som udelukkende er af karakter af referent.
  Forældrerådet refererer til forældrerådsmødet fra februar 2021. Det er stadig deres tanker omkring det der pt sker i og omkring Bifrost.
  Forældrerådet mener stadig at personalet er kompetente og de føler sig som forældre trygge i at have deres børn i Bifrost. De har aldrig oplevet at være utrygge ved at sende deres børn afsted, og de har altid følt sig mødt af personale og ledelse.
  Forældrerådet er enige om, at det er en meget tragisk situation pt i Bifrost som alle er berørt af. Både det der omtales i medierne og det andre taler om.
  De er indforstået omkring det der kan orienteres om fra ledelsen og det der ikke kan orienteres om. De afventer hvad der kommer til at ske.
  Forældrerådet er berørt at situationen og de vil gerne lade vide, at forældrerådet findes. De stiller sig uforstående overfor, at der skrives, at man ikke har gjort opmærksom på, at der findes et forældreråd. De oplever - og har oplevet ved flere lejligheder, at der ikke er mødt nogen forældre op til arrangementer. De oplever at forældre har svært ved at rumme at deltage i en svær og presset hverdag, som det er med børn med handicaps.
  Der er et ønske om en større tilslutning til forældrerådet og det er et stort ønske fra deres side, at dette sker, da det er forældres mulighed for at få en stemme ind i deres børns hverdag.
  Der tales om den udskiftning der har været på personaledelen, men det er ikke noget de oplever at have præget deres børns oplevelse af deres tilbud i hverdagen. De har oplevet det som almindeligt, at der har været udskiftning af de unge ansatte, da det er meget normalt at man ikke er længere tid på en arbejdsplads, når man er ung. Især i disse tider hvor der er meget arbejde at få.
  Forældrerådet taler også om, om det kan være økonomiske forudsætninger der ligger til grund for de personaleudskiftninger der har været.
  Forældrerådet oplever, at deres ønsker for nye tiltag i Bifrost bliver taget til efterretning og bliver tilgodeset i så vidt mulig omfang det lader sig gøre. Både fagligt og økonomisk.
  Forældrerådet oplever, at ledelsen er tilstede i de situationer hvor der er behov, fx da en brandalarm gik ved en fejl. Her var ledelsen hurtigt tilstede.
  Forældrerådet bliver enige om, at de ikke ønsker at udtale sig om yderligere, da de mener at man kan orientere sig på hjemmesiden under referater for yderligere.

  Næste ordinære møde er den 7 september 2021.
  Referatet er godkendt ved mødets afslutning.

   

   

 • Forældrerådsmøde Bygden/Gården 25. maj 2021

  Referat
  Emne: Forældreråd Bygden og Gården

  Mødedato: 25. maj 2021
  Mødested/lokale: Gården
  Mødet påbegyndt kl. 17.00
  Forventet sluttidspunkt kl. 19.00
  Deltagere: Lars Jarle Mikkelsen, Anette Ravn Olsen, Jeanette Vivi Nielsen, Marie Høj, Dorthe Lilleris, Gitte Ebbesen og Jan Kristensen.
  Referent: Marie Høj

  Dagsorden
  1. Nyt fra grupperne
  Gården:
  Har gang i sanseaktiviteter. Der er lavet en sansehave, med sand, vand og spiselige blomster/urter. Der arbejdes ud fra nærmeste udviklingszone. Forældre har efterlyst aktiviteter og det forebygger vold mod medarbejdere. Der er fokus på neuropædagogikken.

  Nord/Karl:
  Har fokus på at indrette aflastningen, så det er tilpasset børnene, der alle har forskellige behov.
  Bla. efterlyser nogle forældre at der er mere hjemligt.
  Der arbejdes med fagligheden, bla. med ekstern supervision.

  Generelt for Bifrost:
  Der er indkøbt nye senge, både ift. arbejdsmiljøet og så børnene har gode senge.
  Der afholdes interne kurser i bla. Førstehjælp og Brand og medicin.
  Der er opslået stillinger, hvor vi søger mere bredt for at rekruttere dygtige medarbejdere. Der er ansat 2 ergoterapeuter i aflastningen og der er kommende samtaler til Mælk/Stor.
  Der er ansat en ny afdelingsleder, Vibeke på Mælk/Stor, som starter 1 juni.
  Lars kommer med en kort præsentation.
  Der er få børn på Mælkevejen. Der skal kigges nærmere på målgruppen for at se hvilke behov der er fremadrettet.
  I takt med at der tilbydes flere hjemmebaserede ydelser, bliver behovet for aflastning og botilbud anderledes.
  Der ses en ændring af de henvendelser der kommer på nye børn, nogle er mere komplekse.

  2. Generel Orientering – herunder økonomi/driftsforudsætninger:
  Gennemgang af udleveret materiale ved Lars Jarle Mikkelsen.

  3. Nyt fra Bifrost/Vejle kommune
  Punktet blev vendt under pkt. 1.

  4. Kan de 2 forældreråd slås sammen
  Der er få der melder sig til forældrerådet, måske fordi forældrene ikke har overskud.
  Der er stemning for at de to forældreråd slåes sammen.

  5. Dialog med Chef for Familie og Forebyggelse, Anette Ravn Olsen
  Information om hvad der arbejdes med aktuelt i B&U om borgerland/fagland, hvordan der kan opstå misforståelser i samarbejdet, hvis der ikke tales ud fra den samme forståelse.
  Der er et ønske fra forældre om at der i den undersøgelse der er udsendt, er et kommentar felt. Det er svært for forældrene at give et ja/nej svar.

  6. Evt.
  Der er udfordringer ift. at logge på Bosted. Det er forskelligt hvor meget forældrene bruger Bosted-systemet.

   

 • Forældrerådsmøde Kilden 24. november 2020

  Referat
  Emne: Forældreråd Kilden

  Mødedato: 24. november 2020
  Mødested/lokale: Gården
  Mødetidspunkt: Kl. 17.00
  Forventet sluttidspunkt kl. 19.00
  Deltagere: Lars Jarle Mikkelsen, Ann Pia Brunbjerg, Anne Mette L. Larsen, Bjarne Rasmussen, Erik Christensen og Jens Erik Pust.
  Afbud: Jørn Christiansen

  Dagsorden
  1. Nyt fra grupperne
  Anne Mette orienterer om ansættelser i forskellige stillinger – der er såvel socialfaglige samt sundhedsfaglige medarbejdere. Social- og Sundhedsassistenterne er dog specielt svære at rekruttere.
  Ann Pia fortæller om supervision i grupperne v/Anni Gerstrøm. Konkret omhandler det sagssupervision – fokus på det enkelte barn. Desuden omhandler supervisionen ligeså arbejdsmiljø og hun bidrager dermed også til et godt arbejdsmiljø.
  Skolen, i Pavillonen, er rykket ned i den ene ende. Der er kommet ovenlysvinduer og desuden fået isat vinduer og miljøet er blevet godt. Der er udsigt til marker med køer og solskin, når solen altså skinner.
  Desuden er sansehaven blevet opgraderet via en gartner. Parkeringspladsens volde har fået ny beplantning og det ser inviterende og pænt ud det hele.
  Enkelte medarbejdere flyttes rundt, der gøres plads til nye medarbejdere og desuden giver en rokering også nye øjne på medarbejderne. Der er nye SOSU’er og de giver et godt kompetenceløft til opgaveløsningen. Dialogerne i grupperne har fået højnet deres faglighed og neuropædagogikken har fået et løft.

  Når man ansættes på Kilden så ansættes man via udarbejdede planer, der knyttes en mentor på og så gennemgår man diverse kurser, som skal sikre, at man som medarbejder er klædt på. Introforløbet sluttes ligeså med en samtale hos Anne Mette eller Ann Pia, hvor introforløbet gennemgås og desuden spørges ind til den nye medarbejders oplevelser af arbejdspladsen samt introforløbet.

  I sidste uge var der møde hvor pædagogerne arbejder med delmål – herunder kommunikation. Der forefindes en medarbejder som har store kompetencer og som kan undervise kollegaer. Dette skal danne grundlag for udarbejdelsen af kommunikationspas. Generelt er der en voksende interesse omkring specielle metoder og specielle udviklingsområder.

  2. Generel orientering – herunder økonomi/driftsforudsætninger
  Lars orienterer om tiltag i forhold til Covid-19. Der har i Bifrost ikke været Corona.
  Familiekontoret har haft et par medarbejdere med konstateret Covid 19, men ingen børn.
  Der bliver spurgt ind til hvordan ændringer til corona informeres ud. Information meldes ud på hjemmesiden. Det kan være svært at følge med på hjemmesiden og det er svært at sende breve ud via E-boks.
  Forældre må gerne besøge børnene, men vi opfordrer til at forældre tager hensyn og ikke kommer i fællesarealerne. De skal i stedet bruge besøgsstuen.
  Der opfordres til at der gives informationer oftere ud – evt. på en nemmere måde.

  Der er valgt AMR repræsentanter – der er både nye og gamle.

  Køkkener på Kilden er blevet gennemgået i forhold til Fødevarestyrelsen.

  Økonomi:
  Belægningen er ok. Der er 100% belægning på de skærpede pladser på Kilden. På aflastningen er der 116%. Overordnet set, så er økonomien ganske sund.

  Sygefravær har også stor betydning for økonomien. Der er lige nu et projekt i gang i forhold til sygefravær.
  Corona har givet et større ansvar i forhold til at der er mere dialog med medarbejderne omkring om man er ”syg af Corona” eller alm influenza.

  Der har været lidt tvivl i forhold til hvordan man er blevet mødt i forhold til Corona restriktioner på Kilden – må man komme ind eller må man ikke? De aktuelle forhold gøres tydelige overfor medarbejderne.

  Der bliver spurgt ind til hvordan man laver en UTH. Der bliver givet en kort beskrivelse af dette.

  Ann Pia fortæller om at der er lavet opgradering af sengealarmer.
  Ergoterapeuten og AMR har gennemgået alle senge på hele Bifrost. Der er bestilt senge til hele organisationen.

  Der bliver spurgt ind til hvordan det ser ud med tilgangen med børn. Der er meget lidt efterspørgsel på pladser på/til Kilden.

  Alle julearrangementer er aflyst

  Der bliver spurgt ind til kommunikation – bliver der læst på Bosted.
  Ros til samarbejdet der har været i forbindelse med kommende flytning af et barn.

  3. Nyt fra Bifrost/Vejle kommune
  Lars informerer om, at der starter en ny afd. Leder på Bygden, Marie Høj. Der er forsat en ledig afdelingslederstilling på Bygden.

  4. Eventuelt
  Intet til punktet.