Forældreråd

Præsentation samt almindelig info om medindflydelse for forældre. Seneste referat fra forældrerådsmøde Bygden/Gården 23. februar 2021, forældrerådsmøde Kilden den 24. november 2020 og forældrerådsmødet Bygden/Gården 17. november 2020 er tilgængeligt her på siden.

 • Referater fra forældrerådsmøder

 • Forældrerådsmøde Bygden/Gården 23. februar 2021

  Referat
  Emne: Forældreråd Bygden og Gården

  Mødedato: 23. februar 2021
  Mødested/lokale: Gården
  Mødetidspunkt: Kl. 17.00
  Forventet sluttidspunkt kl. 19.00
  Deltagere: Lars Jarle Mikkelsen, Dorthe Lilleriis og Jan Kristensen.
  Afbud: Gitte Steen Ebbesen og Maibritt Sørensen
  Referent: Nadia K. Svoldgaard

  Dagsorden
  1. Nyt fra grupperne
  Punktet blev ikke vendt.

  2. Generel orientering – herunder økonomi/driftsforudsætninger
  Der drøftes kort økonomi.

  3. Nyt fra Bifrost/Vejle kommune
  Punktet blev ikke vendt.

  4. Artikler i VAF
  Forældrerådet beslutter at ændre dagsordenen. Med baggrund i de seneste artikler i Vejle Amts Folkeblad, så ønsker forældrerådet at tale om disse. Det vurderes at artiklerne tilknyttet den ulykkelige hændelse i Bygdens aflastning, ikke skal være til genstand for debat, men udelukkende de artikler som indeholder kritiske bemærkninger vedr. Bifrost som arbejdsplads og tilbud for børn med handicap.
  Mødet starter med en gennemgang af artiklen.
  Forældrerådet drøfter artiklen og stiller sig uforstående overfor artiklens indhold. Forældrerådet består af forældre, der i flere år har haft deres børn hos Bifrost. Børnenes kompleksitet gør det umuligt at forlade en afdeling. Der har efter ulykken, ikke været mulighed for karbad til børnene, og sidste år besluttede LokalMED at gøre Bifrost til en røgfri arbejdsplads.
  Forældrerådets medlemmer, som både har børn i botilbuddet og aflastningstilbuddet, kan ikke genkende at der har været medarbejdere, som har
  udvist ligegyldig adfærd over for børnene. Forældrene nævner hver især eksempler og navne på medarbejdere, som de har været og er glade for at samarbejde med. Forældrerådet oplever engagerede medarbejdere, der spørger forældre til råds og involverer dem i dagligdagen, i det omfang der er behov for.
  Forældrerådet omsætter ordet fængsel til faste rammer og tydelig struktur. Forældrerådet oplever et behov for hos børnene og der er stor forståelse for, at det er nødvendigt med disse rammer for at sikre børnenes trivsel. Det giver også forældre en tryghed, når de afleverer deres børn. Forældrene er opmærksomme på at hvis man ikke kender børnenes behov, kan de meget faste rammer og andre tiltag i dagligdagen virke overvældende.
  Der tales om de konflikter og uenigheder der kan opstå, når forældre afleverer deres dyrebare børn i et presset tidsrum. Derfor er der stort fokus på, hvordan medarbejdere er, når forældre kommer og afleverer deres børn.
  Der er stor sympati for de medarbejdere, som i disse dage må opleve den meget negative omtale af deres arbejdsplads. Forældrerådet er opmærksomme på om medarbejdere har det godt, og synes at det er så ærgerligt, at der udelukkende er det negative fokus på Bifrost, når der også udføres så meget godt arbejde med børnene.
  De oplever medarbejdere, der leverer et stort arbejde med meget komplekse børn, med mange forskellige individuelle behov.
  Forældrerådsformand Jan Kristensen og forældrerådsmedlem Dorthe Lilleris meddeler at de gerne stiller op til spørgsmål fra relevante repræsentanter fra Vejle Kommune. Kontaktoplysninger kan indhentes hos Centerleder Lars Jarle Mikkelsen.

  5. Eventuelt
  Der drøftes et ønske om evt. at få en seksualvejleder ind til et fællesmøde samt, at der næste gang drøftes om, de 2 forældreråd kan slås sammen.

 • Forældrerådsmøde Kilden 24. november 2020

  Referat
  Emne: Forældreråd Kilden

  Mødedato: 24. november 2020
  Mødested/lokale: Gården
  Mødetidspunkt: Kl. 17.00
  Forventet sluttidspunkt kl. 19.00
  Deltagere: Lars Jarle Mikkelsen, Ann Pia Brunbjerg, Anne Mette L. Larsen, Bjarne Rasmussen, Erik Christensen og Jens Erik Pust.
  Afbud: Jørn Christiansen

  Dagsorden
  1. Nyt fra grupperne
  Anne Mette orienterer om ansættelser i forskellige stillinger – der er såvel socialfaglige samt sundhedsfaglige medarbejdere. Social- og Sundhedsassistenterne er dog specielt svære at rekruttere.
  Ann Pia fortæller om supervision i grupperne v/Anni Gerstrøm. Konkret omhandler det sagssupervision – fokus på det enkelte barn. Desuden omhandler supervisionen ligeså arbejdsmiljø og hun bidrager dermed også til et godt arbejdsmiljø.
  Skolen, i Pavillonen, er rykket ned i den ene ende. Der er kommet ovenlysvinduer og desuden fået isat vinduer og miljøet er blevet godt. Der er udsigt til marker med køer og solskin, når solen altså skinner.
  Desuden er sansehaven blevet opgraderet via en gartner. Parkeringspladsens volde har fået ny beplantning og det ser inviterende og pænt ud det hele.
  Enkelte medarbejdere flyttes rundt, der gøres plads til nye medarbejdere og desuden giver en rokering også nye øjne på medarbejderne. Der er nye SOSU’er og de giver et godt kompetenceløft til opgaveløsningen. Dialogerne i grupperne har fået højnet deres faglighed og neuropædagogikken har fået et løft.

  Når man ansættes på Kilden så ansættes man via udarbejdede planer, der knyttes en mentor på og så gennemgår man diverse kurser, som skal sikre, at man som medarbejder er klædt på. Introforløbet sluttes ligeså med en samtale hos Anne Mette eller Ann Pia, hvor introforløbet gennemgås og desuden spørges ind til den nye medarbejders oplevelser af arbejdspladsen samt introforløbet.

  I sidste uge var der møde hvor pædagogerne arbejder med delmål – herunder kommunikation. Der forefindes en medarbejder som har store kompetencer og som kan undervise kollegaer. Dette skal danne grundlag for udarbejdelsen af kommunikationspas. Generelt er der en voksende interesse omkring specielle metoder og specielle udviklingsområder.

  2. Generel orientering – herunder økonomi/driftsforudsætninger
  Lars orienterer om tiltag i forhold til Covid-19. Der har i Bifrost ikke været Corona.
  Familiekontoret har haft et par medarbejdere med konstateret Covid 19, men ingen børn.
  Der bliver spurgt ind til hvordan ændringer til corona informeres ud. Information meldes ud på hjemmesiden. Det kan være svært at følge med på hjemmesiden og det er svært at sende breve ud via E-boks.
  Forældre må gerne besøge børnene, men vi opfordrer til at forældre tager hensyn og ikke kommer i fællesarealerne. De skal i stedet bruge besøgsstuen.
  Der opfordres til at der gives informationer oftere ud – evt. på en nemmere måde.

  Der er valgt AMR repræsentanter – der er både nye og gamle.

  Køkkener på Kilden er blevet gennemgået i forhold til Fødevarestyrelsen.

  Økonomi:
  Belægningen er ok. Der er 100% belægning på de skærpede pladser på Kilden. På aflastningen er der 116%. Overordnet set, så er økonomien ganske sund.

  Sygefravær har også stor betydning for økonomien. Der er lige nu et projekt i gang i forhold til sygefravær.
  Corona har givet et større ansvar i forhold til at der er mere dialog med medarbejderne omkring om man er ”syg af Corona” eller alm influenza.

  Der har været lidt tvivl i forhold til hvordan man er blevet mødt i forhold til Corona restriktioner på Kilden – må man komme ind eller må man ikke? De aktuelle forhold gøres tydelige overfor medarbejderne.

  Der bliver spurgt ind til hvordan man laver en UTH. Der bliver givet en kort beskrivelse af dette.

  Ann Pia fortæller om at der er lavet opgradering af sengealarmer.
  Ergoterapeuten og AMR har gennemgået alle senge på hele Bifrost. Der er bestilt senge til hele organisationen.

  Der bliver spurgt ind til hvordan det ser ud med tilgangen med børn. Der er meget lidt efterspørgsel på pladser på/til Kilden.

  Alle julearrangementer er aflyst

  Der bliver spurgt ind til kommunikation – bliver der læst på Bosted.
  Ros til samarbejdet der har været i forbindelse med kommende flytning af et barn.

  3. Nyt fra Bifrost/Vejle kommune
  Lars informerer om, at der starter en ny afd. Leder på Bygden, Marie Høj. Der er forsat en ledig afdelingslederstilling på Bygden.

  4. Eventuelt
  Intet til punktet.

 • Forældrerådsmøde Bygden/Gården 17. november 2020

  Referat
  Emne: Forældreråd Bygden og Gården

  Mødedato: 17. november 2020
  Mødested/lokale: Gården
  Mødetidspunkt kl. 17.00
  Forventet sluttidspunkt kl. 19.00
  Deltagere: Lars Jarle Mikkelsen, Martin Smietana, Dorthe Lilleris, Gitte Steen Ebbesen og Jan Kristensen.
  Afbud: Jeanette Vivi Nielsen og Maibritt Sørensen

  Dagsorden
  1. Nyt fra grupperne
  Der er indført maskebrug i alle afdelinger, medmindre at barnet reagerer negativt herpå.
  Martin beretter om pladsbelægningen på Storebørn. Desuden kommer en ny medarbejder; en erfaren pædagog som vil kunne træde i karakter med det samme.
  Der er desuden ansat en ny afdelingsleder, Marie Høj. Hun har mange kompetencer og betegnes desuden som meget arbejdsom.
  Mælkevejen: Her er stadig udfordringer, men det lysner. Der ankommer også her en ny medarbejder, som ovenikøbet har været ansat tidligere.
  Neuropædagogikken er fortsat i gang. Der er en stor gruppe af medarbejdere som allerede er i gang med store projekter.
  Generelt i hele Bifrost har der været et kosmetisk løft; maling af indendørsarealer og en opdatering af udendørsarealer.


  2. Generel orientering – herunder økonomi/driftsforudsætninger
  Ny Afdelingsleder
  Hun hedder Marie Høj og kommer fra en stilling hos Ikast-Brande Kommune. Hun har erfaring inden for voksne m. handicap, psykiatri.

  Julefest
  Julefesten er aflyst i år.

  Tilsyn
  Lars gennemgik den seneste rapport fra Socialtilsyn Syd

  Generelt er der en god økonomi i Bifrost. Dette afspejler sig også i den massive investering der har været i de indre fysiske rammer; nye køkkener, maling, nye lofter m.m. Den gode økonomi handler såvel om god drift i afdelingerne samt om rekrutteringsudfordringer.

  3. Nyt fra Bifrost/Vejle kommune
  Corona fylder meget og der er daglige opdateringer. Forældrene er hensynsfulde og følger overordnet vores appeller om diverse smitteforebyggende foranstaltninger.

  4. Eventuelt
  Forældrerådet spørger ind til om forældrene, ved ny-indskrivninger, forespørges om deres mulige indtræden i forældrerådet.
  Lars vil sikre sig at dette kommer ind i indskrivningsproceduren.