Forældreråd

Præsentation samt almindelig info om medindflydelse for forældre. Seneste referater fra forældrerådsmøde Bygden/Gården den 22. februar 2022 og 7. september 2021 samt forældrerådsmøde Kilden den 1. marts 2022 og 14. september 2021 er tilgængeligt her på siden.

Referater fra forældrerådsmøder

 • Forældrerådsmøde Kilden den 1. marts 2022

  Referat
  Emne: Forældreråd Kilden

  Mødedato: Den 1. marts 2022
  Mødested/lokale: Kilden
  Mødet påbegyndt kl. 17.00
  Mødet afsluttet kl. 19.00

  Deltagere: Jens Erik Pust, Jørn Christiansen, Anne Mette L. Larsen, Birgitte B. Preuthun og Ann Pia Strøm
  Fraværende: Bjarne Rasmussen

  1. Godkendelse af dagsorden og valg af referent Dagsorden blev godkendt og Ann Pia Strøm blev valgt til referent.

  2. Generel orientering
  a) Velkomst og præsentation af Centerleder Birgitte B. Preuthun, som har været ansat i Vejle Kommune i 17 år.
  b) COVID-19: Bifrost, Kilden har haft et barn med en positiv test og der har været aflastningsbørn som har meldt afbud grundet COVID-19. I første fase har Bifrost, Kilden ikke været påvirket af sygemeldinger fra personalet. I den sidste fase ses en stigning i sygemeldinger ang. positive tests. Personalet har været gode til at håndhæve retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen.
  c) Bifrost, Kilden arbejder på at få ansat personale med de rette funktioner i alle 3 grupper. Det mærkes tydeligt, at der er mangel på faglært personale, pædagoger og sundhedspersonale.
  d) Bifrost vil i nærmeste fremtid få medarbejdere med en idrætsservicering, som skal understøtte fællesskabet mellem børnene /de unge i planlagte idrætsaktiviteter.
  e) Bifrost. Kildens personale vil på personalemøder stifte bekendtskab med Familiekonsulenterne Rikke Skov Jørgensen og Eva Rossen. Begge er ansat i Bifrost på Familiekontoret. Oplægget omhandler det professionelle samarbejde med forældre - bearbejdning af sorg og krise.

  3. Bidrag til nyhedsbrev
  Forældrerådet støtter op om følgende arrangementer:
  - Sommerfest på Kilden d. 30. maj 2022 kl 18.00 for forældre og personale – hjælp fra kl 17.00
  - Juleklip for bedsteforældre ultimo november eller primo december.
  - Fastelavnsfest med pårørende.

  4. Valghandling – nye medlemmer til forældrerådet
  Forældrerepræsentanterne opfordrer til, at forældre kontaktes via telefon. Dette er baseret på erfaringer fra sidste valg.

  5. Styrket opfølgnings- og dialogsystem
  Der har været møde i Børne- og Ungeudvalget med henblik på opfølgning af handleplan samt dialogsystem.
  Der vil være fokus på:
  - Hvor stor gennemstrømningen af medarbejdere er
  - Indberetninger af magtanvendelser
  - Indgivne klager fra forældre
  - Forældreundersøgelse i hele Bifrost.
  Chefen for Familie og Forebyggelse i Vejle kommune, Annette Ravn Olsen, deltager i 2 ledermøder i Bifrost pr. år.

  6. Spørgsmål og nyt fra forældre/pårørende
  Intet til punktet.

  7. Eventuelt
  Intet til punktet.

 • Forældrerådsmøde Bygden/Gården 22. februar 2022

  Forældreråd Bygden/Gården

  Mødedato: 22. februar 2022
  Mødested/lokale: Bygden 24, 7100 Vejle
  Mødet påbegyndt kl. 17.00
  Mødet afsluttet kl. 19.00

  Deltagere: Birgitte B. Preuthun, Heidi W. Hedelund, Lise D. Bundgaard, Marie Høj, Dorthe Lilleris og Jan Kristensen

  1. Godkendelse af dagsorden og valg af referent
  Jan efterspørger baggrunden for, at et tidligere udpeget medlem af forældrerådet ikke er indkaldt til mødet. Forklaringen på dette, er, at barnet ikke længere er indskrevet på Bifrost.
  Dagsorden blev godkendt.

  2. Generel orientering
  Præsentationsrunde:
  Der var en kort præsentationsrunde af Centerleder Birgitte B. Preuthun og afdelingslederne Heidi W. Hedelund og Lise D. Bundgaard.

  Processen omkring Storebjørn:
  Bygden er i gang med en omstruktureringsproces, hvor Storebjørn foreløbig lukker ned og børnene derfra flytter dels på Mælkevejen, dels på Nordstjernen. Dette bevirker, at der også er andre børn, der flytter fra Mælkevejen og til Nordstjernen/Karlsvognen. Omstruktureringen er sat i værk for at imødegå rekrutteringsvanskeligheder, samt en samling og styrkelse af personaleressourcerne. Ligeledes er en renovering og modernisering af Storebjørn på tapetet.

  Nyt fra grupperne:
  Der er en pædagogstuderende på Bifrost pt. og der er yderligere en på vej. På Gården er en medarbejder ved at blive uddannet til praktikvejleder og på Bygden er en medarbejder netop startet på meritpædagoguddannelsen.
  Gården: Der har været fastelavnsfest og den har fået gode tilbagemeldinger.
  Der er ved at blive etableret en klimasti.
  Der har været en tilgang på 7 børn.
  Arbejdstilsynet har været på besøg. Påbuddene der var kommet i januar 2021, er nu udført og der var stor tilfredshed fra Arbejdstilsynet.
  Der har også været besøg af arbejdstilsynet på Bygden, et genbesøg, som ligeledes gik rigtig godt. Der var stor tilfredshed.
  Der er ved at være fuldt hus på Nordstjernen og Karlsvognen.
  På Bygden er der supervision i forhold til neuropædagogik og konsulentbistand fra Familiekontoret på Bifrost.

  3. Bidrag til nyhedsbrev - Feedback er velkomment.
  4. Valghandling – nye medlemmer til forældrerådet
  Jan foreslår, at der ved indskrivningen bliver en afkrydsningsmulighed for forældre, så de allerede fra start har tilkendegivet om de vil deltage i arbejdet omkring forældrerådet. Dorthe foreslår, at der ved indskrivning bliver fortalt til forældrene at de er meget velkomne i forældrerådet. Dorthe skriver et indlæg i nyhedsbrevet om forældrerådet. Der drøftes om det ville give mening at have ét samlet forældreråd for Bifrost i stedet for som nu to. Birgitte tager det med til forældrerådsmødet på Kilden og lodder stemningen.

  5. Styrket opfølgnings- og dialogsystem Birgitte informerer om arbejdet.

  6. Kørsel med busser
  Hvordan sikrer vi os, at dem der benytter bussen, kan køre den?
  Jan udtrykker bekymring for om medarbejderne er i stand til at køre busserne. Der er tilbud til alle ansatte om at prøve at køre en tur med pedellerne, hvis man er utryg ved det.

  7. Arbejdsgangen omkring medicin
  Hvordan er arbejdsgangen, når der udleveres medicin, som ikke er daglig? (kommunikation til forældre/værge).
  Jan spørger om hvordan det kan være at PN medicin kan blive givet en enkelt gang på et døgn og så f. eks to dage efter.
  Hvis der er behov for at et præparat bliver givet fast flere gange i flere døgn, skal det ordineres.

  8. Evt.
  Ikke alle kan se det fulde navn på medarbejderen der har skrevet i Sensum Bosted, når curseren holdes henover. Det er en mulighed, at medarbejderne skriver deres fornavn under hvert notat.
  Forslaget vil blive drøftet i ledergruppen og derefter tages beslutning om det forbliver som nu, eller om det skal ændres.

 • Forældrerådsmøde Kilden 14. september 2021


  Referat
  Emne: Forældreråd Kilden

  Mødedato: 14. september 2021
  Mødested/lokale: Kilden
  Mødet påbegyndt Kl. 17.00
  Forventet sluttidspunkt: Kl. 19.00
  Deltagere: Michael Højer, Anne Mette L. Larsen, Ann Pia Brunbjerg, Bjarne Rasmussen, Jens Erik Pust og Jørn Christiansen.

  Fraværende
  Lars Jarle Mikkelsen

  1. Generel orientering; herunder nyt fra grupperne
  Der er ansat nye medarbejdere, herunder en medarbejder fra et vikarbureau.
  Orientering om situationen med skoletilbuddet i den forlagte undervisning.
  Undervisningen planlægges i samarbejde med Skovagerskolen – selve aktiviteten er fordelt på 2 grupper. 1. gruppe i Sirius samt i Pavillonen.
  Der flyttes rundt i afdelingen den 8. november med henblik på at skabe en ”stille” gruppe og en mere ”aktiv” gruppe. Det har været en lang inddragende proces at nå frem til den nye organisering.
  Pavillonen er nu organisatorisk en del af Kilden.
  Nyt rengøringsfirma, hvor der er indkøringsvanskeligheder i forhold til at få ordentligt gjort rent. Kilden har tilkøbt ekstra rengøring til alle 3 afdelinger – alle badeværelser rengøres nu af rengøringsselskabet.
  Der vil igen snart blive besøg fra vores lokale hospitalsklovn, som har været fraværende under Covid-19.
  Tante Andantes teatergruppe er bestilt til Kilden d. 25. oktober samt d. 13. december 2021.
  Der er 15 faste nattevagter på Kilden og bl.a. med henblik på arbejdsmiljøet. For at sikre kvaliteten, er antallet af møder mellem dem og ledelsen øget, til 4 fastlagte nattevagtsmøder årligt.
  Der har – 7-9-13 – ikke været nogen børn på Kilden, der er blevet syge med COVID-19. De fleste børn /unge på Kilden er vaccineret.
  Det efterlyses fra forældreside, at der igen iværksættes sommerfest/grillaften for alle tilknyttede forældre.

  2. Tilfredsheds-, kompetence- og kulturanalysen på Bifrost; mulighed for spørgsmål
  Der var en længere drøftelse af situationen i Bifrost og hvad oplevelsen på Kilden er. Generelt udtrykkes der tillid til Kildens opgavevaretagelse.

  3. Forældrerådets input og ideer til handleplanens indhold
  Ønske om tilbagevendende orientering om opsigelser og ansættelser.
  Jævnligt nyhedsbrev, hvor forældrerådet kunne få en klumme
  Fastholde fokus på den helt nære beboerpleje
  Det aftales, at der fremadrettet sendes udkast til dagsorden 1 måned før mødeafholdelse i forældrerådet med mulighed for at sætte punkter til drøftelse på dagsordenen.

   

   

 • Forældrerådsmøde Bygden/Gården 7. september 2021

  Referat
  Emne: Forældreråd Bygden og Gården

  Mødedato: 7. september 2021
  Mødested/lokale: Bygden
  Mødet påbegyndt kl. 17.00
  Mødet afsluttet kl. 19.00
  Deltagere: Dorthe Lilleris, Gitte Steen Ebbesen, Jan Kristensen, Anette Ravn Olsen, Michael Højer og Malene Fredsted.

  Fraværende: Lars Jarle Mikkelsen, Marie Louise Høj og Jeanette Vivi Nielsen

  Dagsorden
  1. Generel Orientering – herunder nyt fra grupperne
  Anette indleder og giver udtryk for, at hvis der er kommentarer eller ønsker til dagsordenen, modtages de gerne.
  Præsentation af deltagerne:
  Jan, Forældrerådsformand – far til J, som bor på Storebjørn.
  Gitte – moster og plejemor til M, som er i aflastning på Karlsvognen.
  Dorthe – plejemor til M, som er i aflastning på Nordstjernen.
  Anette R. Olsen, chef for Familie & Forebyggelse.
  Michael Højer, konstitueret centerleder Bifrost.
  Malene Fredsted, konstitueret supplerende leder Bifrost, Bygden.
  Orientering fra Anette vedr. konstituering af Michael Højer og Malene Fredsted. Ønsket med den nylige og hurtige konstituering er at bidrage til stabilitet og ro i ledergruppen og hele Bifrost, så det efterlader mulighed for udvikling.
  Forældrerådet ønskede, at de var informeret omkring konstitueringen inden pressen blev det.
  Anette konstaterer, at der har været meget udskiftning i ledergruppen på Bifrost, hvilket ikke har været sundt for organisationen. Der er forskellige årsager til udskiftningen.
  Anette kan ikke udtale sig om den personalemæssige situation vedr. lederne, som er fraværende pt. Der er igangsat en personaleproces omkring de pågældende ledere. Anette orienterer om, at der er lavet en fratrædelsesaftale med Jeanette Vivi Nielsen. Det er Nadia Kristensen Svoldgaard som pt. er leder på Gården.
  Anette udtrykker, at hun håber, at afdelingsleder af Nordstjernen og Karlsvognen Marie Louise Høj kommer retur. Der er opbakning til Marie fra medarbejderne fra Nordstjernen og Karlsvognen, og Gitte fra forældrerådet udtrykker ligeledes, at hun har oplevet sig taget rigtig godt i mod af Marie.
  Malene orienterer – på dag 7 – om overordnet status på Nordstjernen og Karlsvognen. Vi har en pædagogstilling slået op med ansættelsesfrist d. 19.9., da Camilla Skovgaard har fået nyt arbejde. Ny faglig koordinator Sara Dam Engberg starter d. 15.09.2021. Ved første personalemøde står Malene tilbage med det indtryk, at på trods af udfordringerne på Bifrost er Nordstjernen og Karlsvognen klar på at møde fremtiden med håb og mod. Medarbejderne udtrykker, at de er glade for deres arbejde med gæsterne og har et godt internt arbejdsmiljø, hvor de hjælper og støtter hinanden.
  Familie & Forebyggelse har haft en faglig konsulent Gitte Fisker ansat til at understøtte døgninstitutionerne for en periode, og hendes arbejde afsluttes og bindes nu sammen med Nordstjernen og Karlsvognens arbejdstidsplanlægger. Personalet er orienteret om, at der kommer udspil til ny rulleplan og arbejdsplan, som skal til høring hos medarbejderne og derefter SL. Det samme gør sig gældende for Mælkevejen og Storebjørn.
  Gården: Indtrykket er, at der er kommet luft oven på rapporten. Sænker skuldrene, udtrykt nogle ting, som kan siges nu, og der er eksempler på gode hverdagshistorier.
  Michael fortæller, at det ligeledes er hans dag 7. Michaels første prioritet er stabilitet og ro og give sig tid til indledende oplevelser. Michael ligger vægt på de opbyggelige historier. Bifrost er igennem en hård tid, hvor Michael oplever, at der er styr på basis, men der er behov for en overbygning. Hvilke faggrupper skal der fokuseres på? Der skal identificeres hvad Gården skal fokusere på mv. Michaels fokus er primært lederne, da de er krumtappen i organisationen. Der mangler respekt for ledernes arbejdsrum, hvad skal der samlet fokuseres på mv. Det klare fokus er ledelse af medarbejderne.
  Det er vigtigt, at ledelsen er samlet, at vi ved, hvad vi vil, at vi ikke ”slår større brød op, end vi kan spise”. Ligeledes er det også vigtigt med fokus på ledernes trivsel.

  2. Tilfredsheds-, kompetence- og kulturanalysen på Bifrost; mulighed for spørgsmål
  Dorthe fortæller, at hun oplever ikke de udfordringer, som rapporten giver udtryk for. Gitte fortæller, at hun vidste godt, at ”det var slemt”, men har også ”hørt noget på vandrørene”, som ikke nødvendigvis er hendes egne oplevelser. Gitte beskriver ligeledes, at hun er glad for personalet på Nordstjernen og Karlsvognen, men at der er flere ting fra ”gamle dage”, som hun kunne ønske blev genoptaget.
  Jan fortæller, at han har en rigtig god kommunikation med afdelingen, dog refererer han tilbage til en episode for et par uger siden, hvor der var lidt udfordringer, der dog blev fulgt positivt op.

  3. Forældrerådets input og ideer til handleplanens indhold
  Forældrerådet ønsker at give disse input:
  * Tidligere kunne man mødes en gang om året med personalet og afdelingen.
  * Dorthe fortæller, at hun ofte har inviteret Bifrost med ud på Skovagerskolen for ”den røde tråd”. Dorthe er meget glad for Nordstjernen; altid følt sig mødt, dialog mv.
  * Billede på Bosted ved nye ansættelser.
  * Gøre mere opmærksom på Forældrerådet til andre forældre. Ingen deltagere til sommerfesten. Inviteret på mail. Gruppen af forældre er måske optaget af andre ting. Hvordan skal invitationen distribueres? Kunne Forældrerådet skrive ud, f.eks. via Nyhedsbrev? Hjemmesiden trænger til opdatering. Skal Forældrerådene samles i Bifrost?
  * Ikke bruge private telefoner til beskeder til forældre.
  * Medarbejderne møde gæsterne ved busserne ved ankomst.

  Efter mødet har Gitte ringet til Malene og fortalt, at hun har kigget i hendes ”gemmer”, og ønsker at supplere med:
  Mødeindkaldelser til Forældrerådet er foregået via mails.
  Der har været invitation til sommerfest på Gården for hele Bifrost.
  September 2018 var der ”lokal” arrangement på Bygden.
  Efter Bifrost´s fotodagbøger var der kommunikation via ”Blokken”, hvor der også blev delt billeder.

   

   

   

   

   

 • Ekstraordinært møde for forældrerådets medlemmer 23. august 2021

  Referat
  Emne: Ekstraordinært møde for forældrerådets medlemmer – Bygden/Gården


  Mødedato: 23. august 2021
  Mødested/lokale: Bygden
  Mødet påbegyndt kl. 17.00
  Forventet sluttidspunkt kl. 18.00
  Deltagere: Dorthe Lilleris og Jan Kristensen
  Fraværende: Gitte Ebbesen
  Referent: Nadia K. Svoldgaard

  På foranledning af Jan Kristensen, forældrerådsformand, er dette ekstraordinære møde blevet etableret.
  Nadia orienterer og understreger hendes rolle ved mødet, som udelukkende er af karakter af referent.
  Forældrerådet refererer til forældrerådsmødet fra februar 2021. Det er stadig deres tanker omkring det der pt sker i og omkring Bifrost.
  Forældrerådet mener stadig at personalet er kompetente og de føler sig som forældre trygge i at have deres børn i Bifrost. De har aldrig oplevet at være utrygge ved at sende deres børn afsted, og de har altid følt sig mødt af personale og ledelse.
  Forældrerådet er enige om, at det er en meget tragisk situation pt i Bifrost som alle er berørt af. Både det der omtales i medierne og det andre taler om.
  De er indforstået omkring det der kan orienteres om fra ledelsen og det der ikke kan orienteres om. De afventer hvad der kommer til at ske.
  Forældrerådet er berørt at situationen og de vil gerne lade vide, at forældrerådet findes. De stiller sig uforstående overfor, at der skrives, at man ikke har gjort opmærksom på, at der findes et forældreråd. De oplever - og har oplevet ved flere lejligheder, at der ikke er mødt nogen forældre op til arrangementer. De oplever at forældre har svært ved at rumme at deltage i en svær og presset hverdag, som det er med børn med handicaps.
  Der er et ønske om en større tilslutning til forældrerådet og det er et stort ønske fra deres side, at dette sker, da det er forældres mulighed for at få en stemme ind i deres børns hverdag.
  Der tales om den udskiftning der har været på personaledelen, men det er ikke noget de oplever at have præget deres børns oplevelse af deres tilbud i hverdagen. De har oplevet det som almindeligt, at der har været udskiftning af de unge ansatte, da det er meget normalt at man ikke er længere tid på en arbejdsplads, når man er ung. Især i disse tider hvor der er meget arbejde at få.
  Forældrerådet taler også om, om det kan være økonomiske forudsætninger der ligger til grund for de personaleudskiftninger der har været.
  Forældrerådet oplever, at deres ønsker for nye tiltag i Bifrost bliver taget til efterretning og bliver tilgodeset i så vidt mulig omfang det lader sig gøre. Både fagligt og økonomisk.
  Forældrerådet oplever, at ledelsen er tilstede i de situationer hvor der er behov, fx da en brandalarm gik ved en fejl. Her var ledelsen hurtigt tilstede.
  Forældrerådet bliver enige om, at de ikke ønsker at udtale sig om yderligere, da de mener at man kan orientere sig på hjemmesiden under referater for yderligere.

  Næste ordinære møde er den 7 september 2021.
  Referatet er godkendt ved mødets afslutning.