Bifrost advisoryboard

Her på siden, kan du læse referater fra Bifrost Advisoryboard.

I Vejle Kommune er det besluttet at døgninstituioner uden en bestyrelse, skal etablere et advisoryboard, som en del af et styrket opfølgnings- og dialogsystem.  Et advisoryborad skal fungere som rådgivere på et strategisk niveau. Opgaven er at vejlede og sparre med ledelsen, for sikring af den bedst mulige kvalitet og udvikling.  Formålet er at Bifrost Advisoryboard skal være med til at: Skabe en høj grad af åbenhed og gennemsigtighed Give bedre mulighed for at inddrage input ude fra, ift. drift og kvalitet. Skabe rum for drøftelse af forskning og faglige tildenser Give sparring til ledelsen ift. opståede udfordringer Skabe rum for kvalificering af overordnede beslutninger Medlemmer af Advisoryboard í Bifrost: Centerleder - Birgitte Preuthun Vicecenterleder og afd. lederrepræsentant - Nadia K. Svoldgaard Medlem af Børne- og familieudvalget - Isabella Kure Repræsentant fra handicapområdet – Vibeke Denert Repræsentanter fra forældrerådet – Katrine Berg-Hansen og Dorthe Honore Repræsentant fra frivillighed – Vakant

Referater fra forældrerådsmøder

 • Referat Bifrost Advisoryboard 07.12.2023

  Mødet er aflyst grundet sygdom. 

  Alle punkter på dagsorden, flyttes til næste møde den 22.02.2024.

 • Referat Bifrost Advisoryboard 21.09.2023

  Deltagere:
  Birgitte Preuthun - Centerleder
  Nadia K. Svoldgaard - Vicecenterleder og lederrepræsentant
  Isabella Kristensen - Medlem af Børne- og familieudvalget
  Karen Møller - Medarbejderrepræsentant
  Dorthe Lilleris - Forældrerepræsentant
  Bjarne Rasmussen - Forældrerådsrepræsentant
  Anita Lorenzen - Repræsentant fra frivilligrådet

  Fraværende:
  Kathrine Berg-Hansen - forældrerepræsentant

  Referent:
  Ledelsessekretær Jannie B. Gravesen

  Dagsorden
  1) Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde

  2) Opfølgning fra sidste møde

  3)Velkommen til Anita fra Baglandet

  4) Orientering fra Centerleder og ledelsesrepræsentant

  5) Økonomi

  6) Orientering om webtilgælngelighed

  7) HelteCup- Team Bifrost

  8) Det professionelle samarbejde

  Referat

  Ad 1) Dagsorden og referat er godkendt. 

  Ad 2) Det er første møde, hvor hele forældrerådet og advisoryboard er samlet, efter det selvstændige forældreråd er nedlagt. 

  Ad 3) Anita arbejder i Baglandet, et socialt netværkssted for tidligere anbragte unge og voksne, over 18 år. Baglandet er ikke et kommunalt tilbud, men på finansloven. Velkommen til Anita. 

  Ad 4) Bifrost er på baggrund af et besøg fra arbejdstilsynet, blevet politianmeldt. Det drejer sig om en sag, der blev behandlet af arbejdstilsynet i marts måned, og vedr. et udadreagerende barn, der er fraflyttet Bifrost. Fraflytning havde ikke noget med episoden at gøre, den var planlagt inden episoden. 
  Episoden blev behandlet med det samme, men blev beskrevet som, hvis vi havde kørt for stærkt: selvom vi ikke længere kører for stærkt, så får vi en bøde. 
  Bødetaksten er reguleret efter antal ansatte, hvilket arbejdstilsynet har vurderet som hele Vejle Kommune, og ikke Bifrost alene. Den er derfor meget stor, og Vejle Kommune er derfor også gået ind i sagen. Bifrost står ikke alene i denne sag.

  Der har været uanmeldt tilsyn, fra socialtilsynet, den 29/6-23 på alle 3 matrikler. De kom i et tidsrum hvor alle børn var hjemme, hvilket var meget positivt. Tilsynsrapporten er rigtig fin. 
  I rapporten beskrives 7 temaer, hvoraf kun 2 følges op hvert år. I praksis betyder det, der kan gå op til 6 år imellem nogle af temaerne opdateres. Da der ikke står tidspunkt på rapporten, for hvornår de enkelte temaer er opdateret, får man indtryk af, hele rapporten er opdateret. Det skal man være opmærksom på som læser. 
  Birgitte har haft kontakt med Socialtilsynet, der har sendt en mere fyldestgørende rapport, og fået opdateret et par ekstra emner.

  I 'spindelvævet', kan der være punkter vi ikke KAN opfylde. FX. kan vi ikke opfylde, at alle børn skal gå til en fritidsaktivitet- herunder børn der er i aflastning fx hver 2. weekend. 

  Der scores lavt i organisation og ledelse-personalegennemstrømning. Det er tal fra sidste års rapport. Sidste år var der der stor personalegennemstrømning. Denne er stoppet, hvilket dog ikke fremgår af rapporten. 

  Alle rapporter ligger på Bifrost hjemmeside. 

  Generelt har rapporten været meget positiv, og givet et positivt samlet billede af Bifrost. 

  Ad 5) Vi har fået ny økonomimedarbejder, hvorfor vi ikke har et helt opdateret budget for 2023. 
  Aktuelt, ser det ud til vi kommer ud med et underskud på 400.000,-
  Sidste år kom vi ud med et underskud på 5 mil. Hvorfor det er en stor forbedring, og rigtig flot for en virksomhed, med et budget på størrelse med vores. 
  Der har været stigende udgifter til IT, hvilket har først til en oprydning af it-device. Budgettet analyseres også ude på de enkelte afdelinger.

  Der kigges ind i en ny takstberegning i Bifrost, i samarbejde med Vejle kommune. 
  Der kigges også ind i en ændring af lukkedage for aflastningen i Bifrost.
  På nogle matrikler er der forskellige lukkedage, dette skal ensartes for hele Bifrost. Der bliver lukket for aflastning i påsken, jul og til nytår. Der vil blive udsendt et informationsbrev om dette. 

  Vejle Kommune har indgået et nyt budgetforlig. Det får ikke direkte betydning for Bifrost, men kan mærkes i forvaltningen. 

  Ad 6) Der er kommet en ny EU-bestemt lov, hvor alt online- digitalt materiale, skal være webtilgængeligt. Det er tiltænkt, for at imødekomme personer med synshandicap og læsevanskeligheder. 

  Ad 7) På lørdag, afholdes der HelteCup- Team Bifrost i DGI-huset i spektrum. Der er pt. 165 tilmeldte. 

  Det er et gratis sportsarrangement, for børn og unge med handicap, deres søskende og forældre. 
  Denne dag er for barnet, der har et handicap, hvor de kan tage deres familie med. 
  Der transporteres en mobillift og mange artefakter til spektrum i morgen fredag, hvor der i samarbejde med børne- og ulykkesfonden, gøres klar til den store dag på lørdag. 

  Birgitte og Nadia skal på besøg i Skive Kommune, hvor de skal fortælle om Team Bifrost, og det der flere steder kendes som 'Bifrost-modellen'. 
  De skal til Viborg der har forsøgt, etableret et lignende tilbud. 

  Der er fortsat rigtig stor, og meget positiv glæde af Team Bifrost, hver onsdag. 

  Ad 8) Der afholdes igen i år, temadag for alle medarbejdere i Bifrost. 
  Igen i år, er temaet samarbejde og kommunikation. Vi afholder igen, to identiske temadage, så alle medarbejdere har mulighed for at deltage, uden der skal vikardækning på afdelingerne. 

  Evt.
  Der er ingen tilføjelser til evt. 

 • Referat Bifrost Advisoryboard 16.06.2023

  Deltagere

  Birgitte Preuthun- Centerleder
  Nadia Svoldgaard- Vivecenterleder og lederrepræsentant
  Isabella Kure Kristensen- Medlem af børne- og familieudvalget, Vejle Byråd
  Karen Møller- medarbejderrepræsentant
  Dorthe Lilleris- forældrerepræsentant
  Katrine Berg-hansen- Forældrerepræsentant

  Fraværende:
  Vibeke Denert - repræsentant fra Handicaprådet
  Bjarne Rasmussen- Forældrerepræsentant

  Referent: Jannie Gravesen- ledelsessekretær

  Dagsorden

  1) Godkendelse af dagsorden, og referat fra sidste møde

  2) Opfølgning fra sidste møde

  3) Forældrerådet

  4) Præsentation af årsrapporten

  5) HelteCup - Team Bifrost

  6) Evt. 

   

  Referat

  Ad 1) Referat, samt dagsorden er begge godkendt. 
  Tilføjelse til evt.: Søgning af fonde

  Ad 2) Der er ingen opfølgning fra sidste møde

  Ad 3) Forældrerådet i Bifrost, er nedlagt. Man vil i stedet, forsøge at lægge Bifrost advisoryboard og forældrerådet sammen. Dagsorden har ofte været næsten identisk, til de to møder. Det har været svært at rekruttere forældre til forældrerådet. Derfor er de 3 forældrerepræsentanter nu alle med i Bifrost advisoryboard. 

  Ad 4) Årsrapporten er præsenteret for Bifrost advisoryboard. 

  Ad 5) Der afholdes HelteCup - Team Bifrost i Spektrumhallen i DGI-huset i vejle, den 23. september 2023. 
  Der er sendt invitationer ud til alle afdelinger i Bifrost, forældre, skoler, forvaltninger etc. 

  Evt.
  Det er idag vendt på dagens ledermøde, hvorvidt man kan søge fonde i advisoryboard. Det er et stort arbejde. Der er sat gang i at finde ud af, hvem der kan hjælpe os videre. 

   

 • Referat Bifrost Advisoryboard 23.03.2023

  Deltagere:
  Birgitte Preuthun – Centerleder
  Nadia Svoldgaard – Repræsentant fra ledergruppen
  Isabella Kure Kristensen – Medlem af Børne- og Familieudvalget
  Vibeke Denert – Repræsentant fra Handicaprådet
  Karen Møller - Medarbejderrepræsentant

  Fraværende:
  Dorthe Lilleris – Repræsentant fra forældrerådet
  Katrine Berg-Hansen – Repræsentant fra forældrerådet

  Referent: Ledelsessekretær Jannie B. Gravesen

  Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde
  Dagsorden og referat er godkendt.

  Opfølgning fra sidste møde
  Alle har i dag præsenteret sig selv, da Nadia ikke kunne deltage ved sidste møde.
  Vibeke præsenterer sig selv, og fortæller om hendes søn på 38 år, med Downs syndrom, der har måttet flytte hjem efter 17 år, da han ikke længere kan få støtte nok til at bo selv, og ikke er 'dårlig nok', til at bevilges et botilbud.

  Orientering fra centerleder og ledelsesrepræsentant
  -Økonomi
  -Opfølgning på flytning
  -SIBS
  -Idrætscertificering

  I 2022 kom vi ud med et underskud på knap 5. millioner.
  Underskuddet er forklarligt, og der er igennem 2022, blevet brugt mange ressourcer på at 'rydde op' i hele organisationen, som vi forventer at kunne se effekten af, i udgangen 2023.
  Der arbejdes ind i at få Bifrost kapacitetstilpasset, hvilket dog først kan træde i kraft fra næste års budget.
  Tilpasningen viser lige nu, ikke et realistisk billede af brugergruppen i Bifrost.
  Denne kapacitetstilpasning har stor betydning for økonomien.
  Der har særligt været fokus på nedbringning af udgifter til vikarer.
  Sidste år blev der brugt ca. 7 millioner på vikarer. I år har vi hidtil, brugt 90.000, så vi er rigtig godt på vej.
  Birgitte og Nadia finder ud af, hvorhenne i det kommunale organ, der skal tages stilling til kapacitetstilpasningen.
  Ydermere er der iværksat en økonomisk gennemgang, i samarbejde med økonomiafdelingen, hvor alle udgifter gennemgås og reguleres. Det er mange år siden der sidst har været en sådan regulering, hvorfor det også forventes at give et realistisk budget for 2023.
  Grundet det store arbejde i Bifrost gennem det sidste år, har sammen med den ulige kapacitetstilpasning, gjort at vi, undtagelsesvist, har fået eftergivet vores gæld, og derved kan starte på en frisk.
  Udviklingen og tiltagene har taget udgangspunkt i rapporten fra sidste år.

  Det har været en lang og stor omgang at familiekontoret skal flytte til Bygden.
  Vi har ikke fået tilskud til projektet, så der har også skulle tænkes kreativt undervejs.
  Der er blevet sat vægge op, og kontorerne er snart klar.
  Vi håber at være klar til indrykning i slutningen af April.
  I samarbejde med socialstyrelsen, er Bifrost bevilget midler til et projekt for søskende til børn og unge med et handicap. Det er et treårigt forsøgtprojekt. Det er muligt at læse mere om dette på Bifrost hjemmeside. Det er et kommunikationskursus på 2x3 timer.
  Team Bifrost kører bare på fuld drøn. Det er en kæmpe succes, og der er altid god energi i hallen.
  Det er vigtigt med gode ambassadører, for at fastholde deltagelsen.
  Når man ser børnene, så er det en kæmpe motivationsfaktor i sig selv.


  Tilbagemelding på trivselsundersøgelse
  I Vejle Kommune er der typisk trivselsmåling hvert 3. år. Grundet handleplanen, har vi de sidste år, været pålagt at afholde trivselsmåling hvert år.
  Der er samlet over 80% svarprocent, hvilket er højt. På alle parametre går det fremad, hvilket vi er meget stolte af.
  I næste uge vil der i ledergruppen, blive arbejdet med tilbagemeldingerne. Dette også afdelingsvist, så man kan arbejde ind i evt. problemstillinger.
  En trivselsmåling er altid et øjebliksbillede, hvorfor der også vil arbejdes ud fra det.
  Der er lige nu et samarbejde med Spurvetoften, ift. At have en seksualvejleder. Der er ventetid på uddannelsen til seksualvejleder. Vi får vores egen uddannet seksualvejleder i løbet af 2024.

  Besøg fra arbejdstilsynet
  Bygden har haft besøg af arbejdstilsynet, i forbindelse med en arbejdsulykke.
  Dvs. at der har været tale om en magtanvendelse, personalet oplevede som voldsom, og ikke en fysisk ulykke.
  Det ledte ud i et straks påbud målrettet ét barn.
  Reaktionen og forløbet er forklarligt, hvilket arbejdstilsynet er ret ligeglad med.
  Der har været tale om en situation, der er blevet løst. Gennemgribende for sagen er, at sagen lander lidt imellem to tilsyn, da man ved et påbud om ikke at må køre med barnet, ikke vil være barnets tarv.

  Der er udarbejdet et høringssvar, hvor vi håber på at strakspåbudet frafalder.

  Drøftelse af både at have et advisoryboard og et forældreråd
  Flyttes til næste møde, da repræsentanter fra forældrerådet er fraværende til dagens møde.

  Sparring til OL idrætsdag for børn med handicap.
  -Vi skal shine på vores eget

  Vi har fået lov at låne DGI-huset den 23. september 2023.
  De rareolympiske lege er kun for dem der er på Bostederne. Dette tilbud er for alle børn og unge med et handicap.
  I samarbejde med Børn og ulykkesfonden, bliver der etableret en idrætsdag for handicappede børn og unge. Det bliver en lørdag, så der er mulighed for at tage familien med.
  Der er fuld gang i planlægningen, også for at indrette hallen, da mange børn ikke vil kunne rumme en hel hal på én gang.
  Vi har fået en rigtig fin aftale i hus, og arbejder nu på hvordan vi kan komme ud i foreninger med handicappede børn, der ikke er tilknyttet Bifrost.
  Der skal tages kontakt til solen. Der er taget kontakt til svømmeklubber og andre fritidstilbud for handicappede børn.
  Det skal være børnenes dag.

  Flytning af mødedato for advisoryboard i Juni
  Mødet flyttes fra den 15.06.2023 til den 14.06.2023

  Evt.
  Vibeke fortæller at ULF afholder en sundhedsdag for ansatte inden for handicapområdet.
  Det handler meget om sundhedstjekket, da mange i borgergruppen ikke er i stand til at sige at det gør ondt, og hvor det gør ondt.
  Den afholdes i DGI-huset den 16. Maj 2023 kl. 10-16

 • Referat fra afsluttende Forældrerådsmøde den 28.04.2023

  Deltagere:
  Centerleder Birgitte Preuthun
  Forælder Dorthe Lilleris
  Forælder Bjarne Rasmussen
  Forælder Kathrine Berg-Hansen

  Fraværende:
  Vice Centerleder Nadia K. Svoldgaard

  Referent:
  Ledelsessekretær Jannie B. Gravesen

  Dagsorden
  1)Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde
  2)Nyt fra ledelsen – Orientering fra Centerleder
  •BFU- Styrket opfølgning og dialogsystem.
  Forældretilfredshedsundersøgelse
  •Arbejdstilsyn
  •Økonomi
  3)Forældrerådet – fremtiden?
  4)Forslag til nyhedsbrevet?
  5)Evt.

  Referat
  Ad 1) Dagsorden og referat er godkendt.

  Ad2) Der arbejdes fortsat på at skabe ét fælles Bifrost. Der er bl.a. opslået ét fælles stillingsopslag til Bifrost. Det har givet mange kvalificerede ansøgere, og vi har ikke være udfordret med rekruttering.
  Der har været afholdt informationsmøder for interesserede.
  Birgitte har holdt oplæg for alle HovedMED og FagMED, ift. vores rekrutteringsproces.
  Der er fokus på at vise alle de gode historier i Bifrost. Det har haft, og har en god effekt – også på rekrutteringsprocessen.
  Der er også ved at blive udarbejdet ét fælles materiale til alle nyansatte.

  Styrket opfølgning og dialogsystem, kører fortsat i Bifrost.
  Bl.a. skal forældre svare på nogle spørgsmål ved hvert statusmøde.
  Det er også i denne forbindelse, der har været udarbejdet en forældretilfredshedsundersøgelse.

  Der har været besøg af arbejdstilsynet på Mælkevejen. Dette udløst af en episode, hvor der var 2 arbejdsulykker i forbindelse med ’vold mod medarbejder’. De ansatte skal score hvordan de har oplevet situationen, og over en bestemt score- registreres det som en arbejdsulykke.
  Arbejdstilsynet har vurderet man ikke må køre med det involverede barn, medmindre man er to voksne. Der blev pålagt et påbud, vedr. dette.
  Vi er blevet tilbudt et aftaleforløb, der forløber over et år. Det er der takket ja til.
  Påbuddet er fjernet igen.

  Vi afventer fortsat besøg fra socialtilsynet, da der ikke har været udarbejdet en tilstandsrapport siden dec. 2021.

  Der har lige været trivselsmåling blandt medarbejderne i Bifrost. Det vil altid være et øjebliksbillede. Målingen sker afdelingsvist. Der er en svarprocent på 81%, hvilket er rigtig flot.
  Alle tal er fremadgående på alle parametre. Det er et fint værktøj, der kan være udgangspunkt for nogle gode snakke.

  Økonomi: Vi er kommet ud af 2022, med et underskud på ca. 5 millioner.
  Vi er blevet eftergivet hele vores underskud, og kan nu starte på en frisk.
  Der har været stor forståelse fra forvaltningen, der kan se, der er gjort mange tiltag.
  Der er i gang med et analysearbejde, for at afklare hvordan man er kommet ud med så stort et underskud.
  Det er helt tydeligt, at der er brugt en meget stor del af underskuddet, der er brugt på vikarbureauer. Der er brugt knap 7 millioner sidste år på vikarbureauer. I år er der brugt knap 100.000 indtil videre. Så der har været en klar forbedring.
  Der er gjort en stor indsats på at ændre på dette. Vi bruger stort set ikke vikarer nogle steder i Bifrost længere.
  Der er fokus på, stille og roligt at få udskiftet vognparken. Der er bestilt nye køretøjer, hvor der dog er meget lang leveringstid.
  Der er kommet mere uddannet personale, hvilket også er en stigning af lønbudgettet. På trods af dette, ser budgettet godt ud for 2023.

  Der kigges i også ind i takster, sammensætning af pladser etc. I forbindelse med en analytisk gennemgang af Bifrost budget.
  Det bliver spændende at se hvordan vi kommer ud af 2023 – det også selvom vi ikke vil kunne løse alle udfordringerne i 2023.

  Vores økonomimedarbejder har lige opsagt sin stilling, da hun har lang transporttid, og har fået et lokalt tilbud, hun ikke kunne sige nej til.

  Ad 3) Der er kommet advisoryboard i Bifrost. Der er en oplevelse af, dagsordenerne er næsten ens på forældrerådsmøde og advisoryboard.
  Giver det fortsat mening, både at have et advisoryboard, samt et forældreråd?

  Det ville være ønskværdigt, hvis flere forældre tilmeldte sig. Det har dog ikke været tilfældet i de sidste par år.

  Der tales ind i hvad der kan gøres af tiltag, og om hvorvidt det er nødvendigt både at have et advisoryboard og et forældreråd. Som forældre har man lige så stor en indflydelse i et advisoryboard, som i forældreråd.

  Der er enighed om, man nedlægger forældrerådet, og lader forældrene fra forældrerådet, indtræde i Bifrost advisoryboard.
  Der afholdes møde i Bifrost advisoryboard, den 14. juni kl. 15-17 i administrationsbygningen på Gården.

  Ad 4) Det kan beskrives at forældrerådet nedlægges, og at forældrene indtræder i Bifrost advisoryboard.

  Ad 5) Hvordan ser det ud med ferie, ift. hvilke uger man kan holde ferie?
  Der kigges lige nu ind i, hvorvidt det er muligt at forlænge perioden, hvor det er muligt at få barn i ferieaflastning.

  Der er et stort ønske om at man som forældre kan se billeder af de ansatte på afdelingerne, så man kan se hvem der tilbringer tid med ens barn.
  Der er fra Bifrost fokus på, opdatering af hjemmesiden, både med de ansattes navne og billeder. Vi er i proces herom, og der vil fortsat være fokus på dette.

  Det tages med tilbage til ledergruppen, at der er et ønske om at der er en personaleoversigt på alle afdelinger, med billeder og navn.

   

 • Referat Konstitueringsmøde Bifrost Advisoryboard 13.12.2022

  Deltagere:
  Birgitte Preuthun – Centerleder
  Isabella Kure Kristensen – Repræsentant fra Børne- og Familieudvalget
  Vibeke Denert – Repræsentant fra Handicaprådet
  Karen Møller – Medarbejderrepræsentant
  Dorthe Lilleris – Repræsentant fra forældrerådet
  Katrine Berg-Hansen – Repræsentant fra forældrerådet
  Ubesat: ekstern person med erfaring fra frivillighed-/døgnområdet
  (handicap)/tilsynsområde
  Referent: Ledelsessekretær Jannie Gravesen
  Fraværende: Nadia Svoldgaard – Repræsentant fra ledergruppen og
  Vice Centerleder

  Dagsorden og referat
  Gensidig præsentation af alle deltagere
  Alle præsenterer sig selv, og fortæller deres kontakt til Bifrost.

  Konstituering af Advisoryboard i Bifrost
  Birgitte byder velkommen til det nye advisoryboard, og fortæller om Bifrost, og nye tiltag.
  Team Bifrost hver onsdag i Gårslev hallen kl. 15-16.30. Det er en stor succes. Vi har lige været i
  TVSyd, hvor der er vist et fint indblik i vigtigheden af at alle børn har ret til en aktiv hverdag.
  Alle børn fra Bifrost er velkomne i hallen. Også med en forælder eller aflaster i hjemmet, hvis ikke
  lige man er på en Bifrost afdelinger om onsdagen.
  Team Bifrost bliver gennemført i samarbejde med Legeheltene fra børne ulykkesfonden.
  Der bliver lavet en film i Vejle Kommune, der fortæller lidt mere om Team Bifrost.
  Konstitutionsmøde Advisoryboard 13.12.2022 kl. 15.00 – 17.00
  Overbyparken 30b, 7080 Børkop
  Mindset i det professionelle samarbejde i Bifrost
  Høj kvalitet i arbejdet med kerneopgaven, forudsætter en
  grundlæggende forståelse af, du får din løn for både den faglighed
  du bringer ind i arbejdet, din vilje og din kompetence til at indgå i
  et professionelt samarbejde.

  Der har lige været afholdt 2 identiske temadage i Bifrost, om Det professionelle samarbejde, Så alle medarbejdere har kunnet deltage.
  Det professionelle samarbejde handler om 2 ting: Man er ansat til både faglighed og at samarbejde.
  Der er stort fokus på at fastholde de nye metaforer i alle afdelinger.
  Der har det sidste år, været stor fokus på ’rette mand på rette plads’. Der er en klar oplevelse af, at man er kommet godt i mål med dette.
  Der har endnu ikke været tilsyn i år. Vi afventer og håber snart de kommer forbi og ser hvor meget
  vi har udviklet os i organisationen. Der ligger en besøgsrapport, der er en sammenskrivning af
  Kilden, Bygden og Gården (De er alle tre identiske), så det bliver godt med en opdateret
  tilsynsrapport.
  Familiekontoret er udvidet og flytter næste år lokation fra Gården til Bygden, på den gamle
  afdeling Storebjørn.
  Familiekontoret har en stigning i opgaver. Derfor er der blevet ansat, yderligere en konsulent til
  teamet, samt en administrativ medarbejder, der starter 1. januar 2023.
  Der er blevet ansat to nye pedeller, hvoraf den sidste tiltræder sin stilling 1. januar 2023. Det
  betyder at Bifrost har et samlet pedelteam på 3 ansatte, med forskellig håndværksmæssig
  baggrund, der gør de kan lave det meste arbejde selv.
  De er forankret i administrationsbygningen i Børkop. Herfra vil de dække alle 3 lokationer i Bifrost.
  Der er blevet ryddet op i gamle aftaler, så vi dækker flere opgaver internt, frem for at købe den ind
  udefra. Det både i forhold til håndværksmæssige opgaver, men også i brugen af vikarer.
  Det er dyrt at rydde op, hvorfor vi også kommer ud af 2022, med et samlet underskud på ca. 4
  millioner.
  Underskuddet er forklarligt, og forventes at være forbedret næste år.
  Særligt har der været brugt rigtigt mange penge på vikarer, som der har været behov for i en
  periode.
  Der er kommet nye planlæggere til i nogle afdelinger. De har sammen med de nuværende
  planlæggere være gode til at udarbejde arbejdstidsplaner, der gør at forbruget af vikarer er
  massivt formindsket – på nogle afdelinger, indkaldes der sågar, slet ikke vikarer længere.
  Der er fokus på at vise ’Bifrost-flaget’ på seminarierne. Der er bl.a. indgået praktikaftale med
  diakonskolen, der – sammen med pædagogseminariet i Jelling – sender praktikanter til Bifrost.
  Bifrost deltager i IPT-projekt på seminarierne – ’Innovation På Tværs’.
  Her leverer vi udfordringer til grupper fra seminariet, bestående af en pædagogstuderende,
  lærerstuderende og en socialrådgiverstuderende. De har 3 uger til at skabe en løsning, hvorefter
  projektet skal fremlægges på seminarierne. Ledere fra institutioner i Vejle Kommune deltagere
  som dommere.
  Der er allerede nu stor fokus på rekruttering, og hvordan vi både rekrutterer den ’rette mand på
  rette plads’, men også fastholdelse af medarbejdere, ved at højne arbejdsmiljøet, og gøre Bifrost til en attraktiv arbejdsplads.

  Fremtidig dagsorden og ramme for Bifrost advisoryboard
  Bifrost advisoryboard, skal fremadrettet mødes 4 gange/året.
  Det er aftalt møderne lægges en ons-tor. Fra kl. 15-17
  Centerleder indkalder, og udsender dagsorden hertil.
  Alle deltagere godkender mødeindkaldelse, og giver afbud til ledelsessekretær, hvis man er
  forhindret til et møde.
  Medlemmer fra advisoryboard må meget gerne bidrage med punkter til dagsordenen.
  Punkter til dagsorden, sendes til ledelsessekretær i Bifrost Jannie jbrra@vejle.dk / 21 51 58 55
  Der er et ønske fra Centerleder, om at bruge advisoryboard til sparring på aktuelle emner i Bifrost,
  og bruge den tværfaglige viden og erfaring til at skabe gode løsninger.
  Fx kan man tænke ind i at ansøge fonde for tilskud til øremærkede projekter.

  Evt.
  Link til indslag fra TVSyd den 11.12.2022