Forældreråd Bygden og Gården

Jan Kristensen Formand for forældrerådet på Bygden
Send e-mail
Gitte Steen Ebbesen Medlem af forældrerådet på Bygden
Send e-mail
Dorthe Lilleris Medlem af forældrerådet Bygden
Send e-mail

Forretningsorden for Forældrerådet på Bygden og Gården

 • Valg

  Forældrerådet vælges af og blandt forældre til fastboende og aflastning  på Bifrost, afd. Bygden og Gården.

  Forældrerådet vælges for et år af gangen.

  Der vælges i alt 5 pårørende fordelt med 2 repræsentanter fra børn autisme spektrum forstyrrelser og 3 repræsentanter for 0 - 18 årige børn med fysisk og psykisk funktionsnedsættelser.

  Valget sker ved simpelt flertal blandt de fremmødte.

  Forældrerådsmedlemmer udtræder af rådet, når vedkommende barn ikke er på institutionen længere, hvorefter der foretages suppleringsvalg for resten af valgperioden.

  Centerlederen er ansvarlig for valg og suppleringsvalg.

 • Konstituering

  Forældrerådet konstituerer sig selv med valg af formand på det første møde efter valget.

  Centerlederen indkalder til dette møde.

  På dette møde orienterer institutionslederen om institutionens organisation (SI, MED, Tilsyn, Revision, Ledermøder, Personalemøder m.v.).

 • Møder og referater

  Der afholdes minimum 4 møder årligt. Derudover kan formanden efter behov indkalde til møde.

  Mødernes varighed er maximalt 3 timer.

  Formanden udsender dagsorden 7 dage før mødet. Deadline for forslag til dagsordenen er 14 dage før mødets afholdelse.

  2 gange årligt orienterer centerlederen. Forældrerådet om institutionens aktuelle økonomiske status.

  Forældrerådet eller dets formand kan anmode enhver, der har med institutionens virksomhed at gøre, om at deltage i rådets drøftelser, uden stemmeret.

  Institutionen kan stille sekretærbistand til rådighed. Dagsorden skrives og udsendes. Referat skrives og udsendes. Sender ud til alle tilknyttede familier ved faste udsendelser, ex. invitationer m.v.

  Institutionen dækker de med møderne forbundne udgifter:

  Smørrebrød hver gang. Mødedeltagernes transportudgifter - udbetales 1 x pr. år. med 2,00 kr. pr. km.

 • Forældrerådets opgaver

  1) Høringsret

  Når rådet er hørt kan centerlederen vælge at rette sig efter/indarbejde synspunkterne/forslagene - hvis de falder i tråd med de mål, institutionen ønsker at nå - eller man kan lade være. Her er der således ikke tale om medbestemmelse men om medindflydelse.

  Hvis man på institutionen arbejder med spørgsmål, der relaterer til efterfølgende nævnte punkter skal Forældrerådet høres - det vil sige, at man indhenter synspunkter og evt. forslag fra rådet, inden der træffes endelig beslutning i sagen.

  * Retningslinier for institutionens omsorgsmæssige og øvrige socialpædagogiske arbejde.

  * Institutionens budgetforslag.

  * Planer, funktionsbeskrivelser og lignende til nye bygninger for institutionen eller ombygning af og tilbygning til institutionen, lokaleindretning og inventaranskaffelse eller ændringer iøvrigt i institutionens funktion af betydning for beboerne.

  2) Behandling

  Ved behandling skal forstås: At Forældrerådet har medindflydelse - kan komme med forslag til udformningen af indholdet i nedennævnte retningslinier. Disse forslag skal indgå i institutionen til videre behandling.

  I samarbejde (dvs. at Forældrerådet høres inden eller efter MED - på Bifrost vil vi bestræbe os på at forældrerådsmøderne afholdes før MED-møderne) med samarbejdsudvalget behandles retningslinier for:

  - Udarbejdelse af kostplaner.

  - Personaleansættelser.

  - Tilsynets afvikling på institutionen.

  - Sociale aktiviteter f.eks. modtagelse af nye beboere og modtagelse af gæster.

  3) Pårørendemøder

  Der afholdes jævnligt møder med de pårørende (forældre, værge m.fl.), der varetager beboernes interesser. På disse møder informerer rådet om sit arbejde og indhenter inspiration til sit videre arbejde.

 • Generelt

  Institutionens leder skal give Forældreråds medlemmerne fornøden vejledning og assistance således, at Forældrerådet kan fungere.

  Forældrerådet skal medinddrages i behandlingen af klager over forholdene på institutionen (- personsager).

  Forældrerådet kan selvstændigt eller på pårørendes vegne indbringe klager til institutionens ledelse og/eller tilsynsmyndigheden (Vejle kommune). Forældrerådet ved Bifrost sender/giver altid klager til centerlederen først.

  Forældrerådet kan tage ethvert spørgsmål vedrørende institutionens funktion op til drøftelse.

  Forældrerådet kan begære drøftelse med institutionens leder og repræsentanter for de øvrige medarbejdere (tillidsrepræsentanter - sikkerhedsrepræsentanter - samarbejdsudvalg).

  Centerlederen skal holde formanden for Forældrerådet orienteret om ovennævnte * markerede forhold.