Nyt om Co­ro­na

Du kan læse seneste nyt fra Bifrost vedr. Corona.

Anbefal denne side:
Her bruger vi mundbind
Her bruger vi mundbind

Pjecer på Sundhedsstyrelsens hjemmeside med information til forældre til børn og unge i dagtilbud og skole

 • COVID-19 - Bifrost

 • Update den 18.01.2021

  Bifrost d. 18. januar 2021

  Kære forældre

  Jeg vil starte med at ønske jer alle et godt nytår og der ud over give jer en opdatering på hvordan vi håndterer Corona med de særlige retningslinjer der er fulgt med ind i 2021.

  I Bifrost er julen og nytåret forløbet som planlagt. Der har rundt på afdelingerne været forskellige aktiviteter for børnene, der har været pyntet op og jeg har da set en enkelt eller to børn med nissehuer. At træde ind i afdelingerne i juletiden, giver en ganske særlig stemning.

  Corona.
  Bifrost holder fortsat Corona for døren. Den store opmærksomhed på hygiejne, anvendelsen af værnemidler (maske, handsker, forklæder, visirer), opmærksomhed på afstand og meget andet, har indtil nu virket efter hensigten. Det seneste tiltag til forebyggelse af smittespredning, indeholder systematiske tests af vore medarbejdere.

  Den nyere variant af Corona, har jo afstedkommet stramninger i flere forhold og allerede i december mærkedes dette også hos os. Eks. er al intern mødevirksomhed nærmest aflyst og der afholdes virtuelle møder overalt. Det giver naturligvis udfordringer at vore medarbejdere ikke kan mødes i deres grupper og vi må finde nye måder at koordinere på. Vi er dog fortrøstningsfulde som resten af Danmark og ser frem til de kommende vacciner og dernæst en hverdag, som minder om tiden før Corona.

  Vore samarbejdspartnere i Corona-tiden;
  Også blandt vore samarbejdspartnere oplever vi stor hjælp i forhold til at forebygge smittespredning. En tæt dialog med eks. Skovagerskolen indebærer at vi kan agere hurtigt i tilfælde af nærkontakter, dialogen med rådgiver sker telefonisk eller virtuelt, varer afleveres ved døren osv.

  Vi oplever selvfølgelig også at vore forældrene er meget opmærksomme. Vi har færre besøg, hyppig telefonisk kontakt og mit indtryk er desuden, at der har været færre personer i de hjem, hvor børnene har været på juleferie.
  Lad mig understrege; forældre er hjertelig velkomne i Bifrost. Vores appeller om kontakt til afdelingen inden besøg, fokus på hygiejne og afstand, oplever vi stor respekt omkring. Således skyldes vores Coronafri Bifrost også en særdeles ansvarsfuld forældregruppe.
  Bifrost ser frem til et 2021 som kendetegnes af et godt samarbejde mellem alle som er tilknyttet os – og gerne uden bekymringer vedr. Corona.

  Som tidligere nævnt; husk at holde øje med hjemmesiden, hvor der jævnligt kommer opdateringer vedr. Bifrost, Corona og andet.

  Venlig hilsen
  Lars Jarle Mikkelsen
  Centerleder

 • Besøgsrestriktioner november 2020

  Bifrost den 11. november 2020

  COVID-19 og forebyggelse

  Kære forældre
  Vejle Kommune ligger stadig højt på listen over smittetryk og dermed øges også mulighederne for at få Corona ind i Bifrost. Idet vi jo har at gøre med ”en særlig sårbar gruppe”, så har Social- og Indenrigsministeriet og Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) indført omgående midlertidige besøgsrestriktioner.
  Hvad betyder det så for jer??

  Alle forældre er fortsat velkomne i Bifrost. Vi forsøger at være meget opmærksomme på, hvem der får adgang til afdelingerne. Vi appellerer derfor til jer forældre og øvrige samarbejdspartnere, om udelukkende at komme på afdelingen efter aftale med den lokale ledelse.
  Derfor;
  • Skal du aflevere dit barn, så undlad venligst at gå ind på afdelingerne.
  • Besøg foregår i videst muligt omfang uden for afdelingerne
  • Kan et besøg ikke foregå udenfor, så stiller vi et rum til rådighed, hvor alt er sprittet af før og efter.

  I øvrigt anbefaler vi alle at følge myndighedernes anbefalinger vedr. hygiejne og anvendelse af værnemidler – dvs. maske eller visir. Ved alle indgange vil I formentlig blive mødt af meddelelsen: ”Ingen besøg uden forudgående aftale” – opfat venligst dette som en sikkerhedsforanstaltning for alle som søger adgang til vore afdelinger.

  Afsluttende
  Bifrost skal gøre alt for at sikre børnenes sundhed og trivsel. Vi følger nøje sundhedsmyndighedernes og Vejle kommunes anbefalinger og vil kontinuerligt ændre på vores indsatser for at forhindre smittespredning af Coronavirus i Bifrost. I tilfælde af spørgsmål, så er du velkommen til at kontakte undertegnede eller rette afdelingsleder.


  Venlig hilsen
  Lars Jarle Mikkelsen
  Centerleder

 • Update den 17-09-2020

  Bifrost den 17-09-2020
  Opdatering om COVID-19

  Kære forældre og samarbejdspartnere.
  Desværre synes der at være en fornyet opblomstring af Corona. I Vejle Kommune generelt er der et smittetryk som er over bvekymringsgrænsen og det betyder at alle borgere skal være ekstra opmærksomme på at overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
  I Bifrost er vi stadig i den situation, at hverken børn eller medarbejdere er ramte af virussen. Og sådan ønsker vi at det skal forblive. Internt i Bifrost har vi stadig fokus på Sundhedsstyrelsens anbefalinger. En konsekvens heraf er at vi aflyser kurser for medarbejdere og vi begrænser antallet af møder til det højst nødvendige.

  I foråret indførte vi ”skrappere” forholdsregler og disse ønsker jeg fokus på igen:

  • Afleverer du dit barn, så undlad at komme ind på afdelingen – kontakt afdelingen og vi henter dit barn ved indgangen.
  • Har dit barn symptomer som blot minder om Coronalignende signaler. Hold dit barn hjemme og test – husk også at tage ansvar for andre.
  • Besøger du dit barn i en af vore boafdelinger, så meld din ankomst. Kan besøget foregå udendørs, så venligst gør det. Kan det ikke lade sig gøre, så forbliv venligst på barnets værelse eller i et anvist rum. Besøg bør udelukkende være af hensyn til barnets trivsel.

  Vi ved at alle der bruger Bifrosts aflastning, har fået tilkendt denne ydelse, fordi der er et behov herfor. Vi har forståelse for den frustration der kan opstå, når vi beder forældre om at hente deres barn grundet Corona-symptomer og dernæst få barnet testet – og vi gør vores bedste for at passe på alle børn.

  Aflastningen fortsætter som hidtil – der er ikke lukket. Vi gør vores yderste for at forhindre smitte i at nå ind i Bifrost og vi har brug for jeres hjælp hertil. Skulle dette på trods af vore bedste intentioner alligevel ske, så er der her på hjemmesiden angivet hvilke forholdsregler der træder i kraft.

  Lad os sammen passe på hinanden - hver for sig.

  Venligst Centerleder Lars Jarle Mikkelsen

 • Kriseberedskabsplan august 2020

  Bifrost
  Familie & Forebyggelse
  Version 1, 28. august 2020

  Introduktion
  Denne drejebog beskriver, hvordan Bifrost under B&U skal forholde sig i tilfælde af følgende scenarier:
  - Mistanke om symptomer på COVID-19 hos et barn/medarbejder, se side 4
  - COVID-19 smitte hos en nær kontakt til et barn/medarbejder, se side 5
  - Barn/medarbejder smittet med COVID-19, se side 6
  - Flere tilfælde med COVID-19 hos Bifrost, se side 9
  Der vil i Drejebogen forekomme gentagelser ved gennemgangen af de forskellige scenarier som følge af ens procedurer, der skal iværksættes. Bemærk at vejledningen ikke omfatter tilfælde, hvor et barn/medarbejder er nær kontakt til en mistænkt smittet eller en anden, der er nær kontakt til en smittet. Her skal der som udgangspunkt ikke iværksættes handlinger, men udvises særlig forsigtighed fra den pågældende.
  Drejebogen tager afsæt i:
  - Vejle Kommunes instruks for håndtering af ansatte og børn med symptomer, der kunne være forenelige med COVID-19, august 2020
  - Sundhedsstyrelsens information om forholdsregler ved tilfælde af COVID-19 i skoler, dagtilbud og andre tilbud til børn og unge
  - Sundhedsstyrelsens generelle retningslinjer

  Mistanke om symptomer på COVID-19 hos et barn/medarbejder
  Følgende giver en trinvis vejledning i, hvad en skole/dagtilbud/institution skal gøre, hvis et barn/medarbejder har symptomer på COVID-19.

  Trin 1. Hjemsendelse og test
   Et aflastningsbarn eller medarbejder med symptomer på COVID-19 skal tage hjem hurtigst muligt, isolere sig og lade sig teste
  - Bobørn skal, hvis muligt, holdes adskilt fra de øvrige, indtil de kan blive testet. Medarbejderne følger så vidt muligt Sundhedsstyrelsens retningslinjer.
   Anden tilbageværende medarbejder hos Bifrost hjælper med at isolere bobarnet samt teste det for COVID-19


  Trin 2. Svar på test
   Hvis testen er positiv, skal medarbejderen eller aflastningsbarnet holdes hjemme indtil 48 timer efter, at symptomerne er forsvundet
  - Proceduren for når et bobarn eller medarbejder er smittet med COVID-19 følges
   Hvis testen er negativ, skal medarbejderen eller aflastningsbarnet blive hjemme, indtil der ikke mere er symptomer på sygdom
  Kilde: Sundhedsstyrelsens pjece: Til dig, der har symptomer på COVID-19

  COVID-19 smitte hos en nær kontakt til barn/medarbejder
  Følgende giver en trinvis vejledning i, hvad Bifrost skal gøre, hvis en nær kontakt til et barn eller medarbejder er smittet med COVID-19.

  Trin 1. Kontakt leder for afdelingen samt Centerleder. Centerleder kontakter fagchef

  Trin 2. Hjemsendelse og test
   Hvis en medarbejder eller et aflastningsbarn får information om, at de er nær kontakt til en person, som er testet positiv for COVID-19, bør aflastningsbarnet/medarbejderen hurtigst muligt sendes hjem fra Bifrost, isolere sig og blive testet, også selv om de ikke har symptomer
  - Bobørn skal, hvis muligt, holdes adskilt fra de øvrige. Anden medarbejder hos Bifrost sørger for at bobarnet bliver isoleret og testet.
  Medarbejderne følger så vidt muligt Sundhedsstyrelsens retningslinjer

  Trin 3. Information
   Centerleder afgør i samarbejde med fagchefen hvilken information, der skal udsendes på baggrund af den individuelle sag


  Trin 4. Svar på test
   Hvis testen er positiv, skal aflastningsbarnet eller medarbejderen holdes hjemme indtil 48 timer efter, at symptomerne er forsvundet
  - Proceduren for når et barn/medarbejder er smittet med COVID-19 følges
   Hvis testen er negativ, skal aflastningsbarnet/medarbejderen blive hjemme indtil der ikke mere er symptomer på sygdom
  Kilde: Sundhedsstyrelsens pjece: Information om forholdsregler ved tilfælde af COVID-19 i skoler, dagtilbud og andre tilbud til børn og unge
  Kilde: Vejle Kommunes Instruks for håndtering af ansatte og elever med symptomer, der kunne være forenelige med COVID-19

  Barn/medarbejder smittet med COVID-19
  Sundhedsstyrelsen har konkluderet, at medarbejdere og børn, der får konstateret COVID-19, skal informere Bifrost herom. Følgende giver en trinvis vejledning i, hvad Bifrost skal gøre, hvis et barn/medarbejder er smittet med COVID-19.

  Trin 1. Bifrost informeres om, at en medarbejder/barn er smittet med COVID-19
  Når Bifrost bliver meddelt, at der er et konstateret smittetilfælde af COVID-19, skal den smittede eller dennes forældre oplyses om, at Bifrost er forpligtet til at videregive informationen, da COVID-19 er en smitsom sygdom. Ved første samtale anbefales Bifrost at spørge den pågældende om:
   Skriftligt samtykke til eventuelt offentliggørelse af navn på den smittede
   Hvem i Bifrost den smittede har haft nær kontakt med i perioden fra 48 timer før, symptomerne startede og indtil 48 timer efter, at symptomerne er ophørt
   Hvor på Bifrost har den smittede opholdt sig
   Har den smittedes nære kontakter (fx ægtefælle, kæreste, forældre, søskende) forbindelser til andre institutioner/skoler, der skal informeres
   Har den smittede været i kontakt med plejehjem, ældrecenter eller døgntilbud, der skal informeres
  Vigtigt: Det anbefales at skrive alle ovenstående oplysninger ned, så den person, der indhenter oplysningerne efterfølgende kan huske dem, informationerne hurtigt kan videregives og risikoen for misforståelser minimeres.
  Helbredsoplysninger betragtes som følsomme personoplysninger, og vi har som arbejdsgiver tavshedspligt. Vi har ligeledes tavshedspligt i forhold til børnenes/medarbejdernes helbredsoplysninger. Med skriftligt samtykke kan ledelsen oplyse den smittedes identitet specifikt til medarbejderne samt forældre til børn og unge, der er nære kontakter til den pågældende.

  Trin 2. Centerleder eller stedfortræder kontakter fagchef

  Trin 3. Opsporing af personer, der har haft nær kontakt med den smittede i Bifrost
  1) Personer, der vurderes at have været i nær kontakt med den smittede skal ringes op og meddeles dette

  Kilde: Sundhedsstyrelsens pjece: Information om forholdsregler ved tilfælde af COVID-19 i skoler, dagtilbud og andre tilbud til børn og unge
  Kilde: Vejle Kommunes Instruks for håndtering af ansatte og elever med symptomer, der kunne være forenelige med COVID-19
  Trin 4. Hjemsendelse og test
  2) Hvis en medarbejder eller et aflastningsbarn får information om, at de er nær kontakt til en person, som er testet positiv for COVID-19, bør barnet/medarbejderen hurtigst muligt sendes hjem, isolere sig og blive testet, også selv om de ikke har symptomer
  a) Bobørn i Bifrost skal, hvis muligt, holdes adskilt fra de øvrige. Anden medarbejder hos Bifrost sørger for at isolere bobarnet og få det testet.
  Medarbejderne følger så vidt muligt Sundhedsstyrelsens retningslinjer
   Det anbefales, at nære kontakter testes to gange med 48 timers mellemrum og isoleres, indtil der foreligger svar på første test
  3) Hvis testen er positiv, skal medarbejderen/barnet holdes hjemme indtil 48 timer efter, at symptomerne er forsvundet
  4) Hvis testen er negativ, skal medarbejderen/barnet blive hjemme, indtil der ikke mere er symptomer på sygdom.

  Kilde: Sundhedsstyrelsens pjece: Til dig, der er nær kontakt til en person, der er testet positiv for ny coronavirus

  Trin 5. Information til medarbejdere og forældre
  I samarbejde med fagchef, skal Centerleder informere medarbejdere og forældre ved konstateret smittetilfælde af COVID-19.
   Informer forældre med brev i deres digitale postkasse.
   Informer medarbejderne på deres arbejdsmail (sikker post, når det er internt). Medarbejderne kan også informeres på anden vis hos Bifrost, men I skal være opmærksomme på at informere på en sikker måde i forhold til IT sikkerhed. I kan fx også informere medarbejderne mundtligt
   Bifrost skal opsætte fysisk skiltning, hvor informationen også kan læses

  Trin 6. Sikre fysiske lokaler
   Ved tilfælde af COVID-19 på Bifrost skal der tilkaldes rengøringspersonale, der kan rengøre de områder, hvor den smittede vurderes at have haft sin gang 48 timer før symptomerne startede og 48 timer efter symptomerne er ophørt. Følgende kan kontaktes:
  - Rengøringscontroller Pia Sjødahl kontaktes på 76 81 17 54
  - Rengøringscontroller Lene Kristensen 24 97 62 20
   Centerleder skal i samarbejde med fagchefen tage stilling til, om der er afsnit/områder/afdelinger, der skal isoleres fra de øvrige/lukkes midlertidigt.

  Flere COVID-19 smittetilfælde hos Bifrost
  Hvis Bifrost kan konstatere, at der er flere smittetilfælde af COVID-19 samtidig, skal proceduren for et konstateret smittetilfælde fortsat følges (se foregående afsnit). Derudover skal det i samarbejde med fagchefen afklares hvilke dele af Bifrost der evt. kan isoleres/lukkes. I den sammenhæng skal følgende spørgsmål afklares:

   Hvem er smittet, og hvor er de organisatorisk og bygningsmæssigt placeret?
   Hvem har hver enkelt smittet været i kontakt med i Bifrost hvornår?
   Sundhedsafdelingen kontaktes for rådgivning om afgrænsning og den konkrete håndtering af udbruddet
   Det skal afgrænses, hvem der anses for at være en del af udbruddet:
  - Alle børn på afdelingen
  - Alle børn på flere afdelinger
  - Hvilke medarbejdere kan anses for at være en del af smitteudbruddet
  Kilde: Sundhedsstyrelsens pjece: Information om forholdsregler ved tilfælde af COVID-19 i skoler, dagtilbud og andre tilbud til børn og unge
  Kilde: https://stps.dk/

  Nyttige telefonnumre
  Vejle Kommune
  Chef for Familie & Forebyggelse Anette Ravn Olsen (23 88 58 06)
  Centerleder af Bifrost Lars Jarle Mikkelsen (20 27 66 23) – stedfortræder Nadia K. Svoldgaard (92 43 09 18)
  Sundhedschef Diana Birk Krogstrup (21 67 49 60)
  HR chef Thrine Nørgaard Rimdal (20 32 76 92)

  Nationale sundhedsmyndigheder
  Corona-hotline for skoler, dagtilbud og institutioner (70 80 67 07) åbent på hverdage kl. 9-14
  Ved sundhedsfaglige spørgsmål kontaktes den fælles myndighedshotline (70 20 02 33)

  Rene/urene rum
  Isolation ved COVID-19:
  Ved behov for ekstra kapacitet kan eksisterende afdelinger, afsnit og bygninger benyttes, afhængig af sagen og smittemåde. De områder, der inddrages, bør være udpeget på forhånd og egnede til anvendelse i den pågældende situation.
  Vi bruger pavillonen og evt. afdelingernes yderst placerede værelser. Der er pt 8 værelser fordelt med 5 på Bygden og 3 på Gården, der er indrettet til at kunne bruges som isolationsværelser.

  Ud over tilstedeværelsen af enestuer, eventuelt særlig ventilation mv., er det vigtigt, at personale har mulighed for at vaske hænder, og som supplement kan hånddesinfektionsmiddel opsættes eller udleveres.
  Der er behov for depoter og arbejdsrum adskilt i rene og urene rum.
  • Rene rum er til linned, medicin og udstyr.
  • Urene rum er til skyllerum, snavsetøj og affald.

  Rene rum Urene rum
  Gården Nova/Stue 1 Forhal - vaskerum
  Kilden Mødelokale ved indgangen Vaskerum i afdelingen
  Bygden Storebjørn: Linneddepot
  Mælkevejen: Mortens værelse
  Nord/Karl; Lille mødelokale Stor/Mælk: Vaskerummet
  Vaskerummet

  Praktiserende læger og vagtlæger skal kunne tilse og visitere patienter til sygehusbehandling.
  På Gården i administrationsbygningen er der et akutdepot med personligt beskyttelsesudstyr (FFP3-masker, handsker, forklæder/overtræksdragter og mundbind)
  På alle afdelinger er der værnemidler i form af 10 dragter, 1 kasse med mundbind og 1 kasse med handsker og forklæder.

  Brug af værnemidler
  Beskyt dig selv mod smitte, når du hjælper og plejer borgere.
  Værnemidler har til formål at beskytte dig imod smitte med mikroorganismer og forhindre dig i at videregive smitte.
  Handsker: Brug handsker ved al direkte kontakt med borger, medicinsk udstyr og snavsetøj.
  Overtræksdragter/Overtrækskittel: Anvend væskeafvisende engangsovertrækskittel over din arbejdsdragt ved direkte kontakt med borger, medicinsk udstyr og snavsetøj eller kontakt med inventar, hvor der er stor risiko for at få forurenet arbejdsdragten. Ærmer skal slutte tæt ved håndleddene.
  Kirurgisk maske: Brug altid maske ved kontakt med borger med mistanke om COVID-19. Overvej maske for at mindske indånding af ophvirvlet støv ved sengeredning eller ved skift af forbinding.
  Vask eller desinficer hænder: Skal ske før rene opgaver og efter urene opgaver og efter brug/skift af handsker (og andre værnemidler).
  Du skal altid desinficere dine hænder, når du forlader værelset og har taget værnemidlerne af. (se nederst i dokumenter for retningslinjer for forebyggelse og minimering af evt. smitte)
  Hvis I kommer i en situation med et smittet barn, så kan du kontakte sygeplejerske Louise Selmer for vurdering af værnemidler, samt hjælp til fremskaffelse af disse.
  Louise kan træffes på: louse@vejle.dk

  Karantæne
  Formålet med karantæne er at hindre smittespredning fra personer, som muligvis er smittet med COVID-19, men som endnu ikke udviser sygdomstegn.
  Karantæne, herunder karantæneformen (omfang af restriktioner), afhænger af smittemåde, smitsomhed og alvorlighed af den mistænkte sygdom. Igangsætning af karantæne afhænger endvidere af, hvor tidligt efter den mulige videre smitte kan forekomme. Karantænen vil som regel kunne ophæves, når den maksimale inkubationstid er forløbet, uden at der har været sygdomstegn.

  Hver af de enkelte personalegruppers ansvar og opgaver bør være præcist defineret i afdelingens beredskabsplan. Det bør sikres, at alle involverede personalegrupper kender deres funktion i relation til opgaven der skal løses vedr. børn på den enkelte afdeling. (Action Card samt metodebeskrivelser på det enkelte barn)

  Såfremt at karantænen skal forløbe i en af vore afdelinger, eller hvis et barn skal på hospitalet med Coronavirus og der forespørges om ledsagelse, så vil Bifrost skulle stille med de fornødne ressourcer. Der vil i begge situationer være værnemidler til rådighed for at forebygge smittespredning.

  Hvilke medarbejdere vil skulle bistå barnet i et karantæneforløb? Indledningsvis så kan man ikke sige fra overfor sådan en opgave – det kan sygeplejersken på hospitalet heller ikke. Afdelingslederne har udarbejdet en liste over de medarbejdere, som vil kunne træde ind på flere afdelinger – indledningsvis som almindelig backup, men også til at yde støtte til en patient med coronavirus.
  Medarbejder der er ansat i Bifrost, vil skulle kunne bruges i alle afdelinger i kriseberedskab.

  I akut nødstilfælde kan vi hente viden og personaleassistance ved sygeplejefaglige opgaver, gennem den sygeplejefaglige konsulentordning (SFK) på tlf.: 23 71 24 17. Som minimum har de åbent fra 7-15.
  Lokal ledelse: Ledergruppen reducerer deres tilstedeværelse således at der kun er 1 afdelingsleder tilstede. Afdelingslederne vil arbejde hjemmefra og kan derfor kontaktes telefonisk eller via mail. Centerleder er tilstede i administrationsbygningen.
  Ledergruppen mødes via Skype/Microsoft Teams minimum 3 gange pr. uge for at følge op på situationen og drøfte beredskabet.

  Action Card ved sikkerhedsnormering – (afdeling Bygden)
  Spørg altid om hjælp, og husk at samarbejde på tværs af afdelingerne.
  Tag altid udgangspunkt i det enkelte barns behov.

  Skemaet skal læses nedefra og op.

  Forudsætning: Fuldtallig – fast/kendt personale + raske børn

  • Skriftlig pædagogisk dokumentation
  • Ekstra rengøring
  • Individuelle ekstra aktiviteter med børnene (1-1)
  • Forberede til morgendagen
  • Vasketøj
  • ansvarsområder

  Forudsætning: Enkelte personaler mangler + enkelte syge/utilpasse børn

  • Skriftlig pædagogisk dokumentation
  • Bad
  • Skraldespande
  • Sengetøjsskift
  • tilrettelægge intern skoletilbud/dagtilbud

  Forudsætning: Indtil flere personaler mangler + flere syge børn

  • Strategi udfyldelse
  • Egenkontrol
  • Medicingivning
  • Medicinlog
  • Medicinkvittering
  • Skriftlig pædagogisk dokumentation, Bosted
  • Personlig pleje
  • Opfyldning skabe
  • Mad og drikke

   

  Action Card ved sikkerhedsnormering – (afdeling gården)
  Spørg altid om hjælp, og husk at samarbejde på tværs af afdelingerne.
  Tag altid udgangspunkt i det enkelte barns behov.

  Skemaet skal læses nedefra og op.

  Forudsætning: Fuldtallig – fast/kendt personale + raske børn

  • Skriftlig pædagogisk dokumentation
  • Ekstra rengøring
  • Individuelle ekstra aktiviteter med børnene (1-1)
  • Forberede til morgendagen
  • Vasketøj
  • ansvarsområder

  Forudsætning: Enkelte personaler mangler + enkelte syge/utilpasse børn

  • Skriftlig pædagogisk dokumentation
  • Bad
  • Skraldespande
  • Sengetøjsskift
  • tilrettelægge intern skoletilbud/dagtilbud

  Forudsætning: Indtil flere personaler mangler + flere syge børn

  • Strategi udfyldelse
  • Egenkontrol
  • Medicingivning
  • Medicinlog
  • Medicinkvittering
  • Skriftlig pædagogisk dokumentation, Bosted
  • Personlig pleje
  • Opfyldning skabe
  • Mad og drikke

   

  Action Card ved sikkerhedsnormering – (afdeling kilden)
  Spørg altid om hjælp, og husk at samarbejde på tværs af afdelingerne.
  Tag altid udgangspunkt i det enkelte barns behov.

  Skemaet skal læses nedefra og op.

  Forudsætning: Fuldtallig – fast/kendt personale + raske børn

  • Skriftlig pædagogisk dokumentation
  • Ekstra rengøring
  • Individuelle ekstra aktiviteter med børnene (1-1)
  • Forberede til morgendagen
  • Vasketøj
  • ansvarsområder

  Forudsætning: Enkelte personaler mangler + enkelte syge/utilpasse børn

  • dagsskema følges
  • Skriftlig pædagogisk dokumentation
  • Bad
  • Skraldespande
  • Sengetøjsskift
  • Praktiske opgaver
  • Stå stativ

  Forudsætning: Indtil flere personaler mangler + flere syge børn

  • Medicingivning
  • Medicinlog
  • Medicinkvittering
  • Skriftlig pædagogisk dokumentation, Bosted
  • Personlig pleje
  • Mad og drikke

   

  Hændelse
  Corona handlinger – Vejle Kommune
  Hvem der skal informeres ved udbrud af Corona

  Omfanget af indsats

  Viden om udbrud af smitsom sygdom eller epidemi af:
  COVID-19 Sundhedsstyrelsen, Vejle kommune andre samarbejdsparter samt pårørende og personale der er i risiko.
  Sundhedsstyrelsen kontaktes for orientering, sparring og sikring af relevant og nødvendig indsats.

  Leder kontakter Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS- tidligere embedslægeinstitution) for at aftale indsatsen.
  Af hensyn til udredning, samarbejde og planlægning af indsats. • Principper for isolation af borgere. Vi vil følge anvisningerne fra STPS/Sundhedsstyrelsen
  • Personligt beskyttelsesudstyr til plejepersonalet. Der oprettes depoter på Gården, hvorfra der distribueres efter behov. Brugsanvisningerne fra producenten følges.
  Omfanget af indsats
  Der er skærpet hygiejne i forhold til både håndhygiejene, rengøring og andre foranstaltninger
  Se beskrivelse længere nede. Rengøring/desinfektion af afdelingen. Der er allerede nu udbedt ekstra rengøring af eks. dørhåndtag- se i øvrigt meddelelse fra afd. leder Anne Mette Lynge Larsen.


  Indsats for at mindske og forebygge spredning af COVID-19:

  Almindelig omgang med børnene:
  Handsker på og afspritning af hænder ved al omgang med børn.
  Alle børn støttes i hyppig vask af hænder og afspritning.
  Forklar børn, at vi ikke krammer lige nu, for at forebygge, at de bliver syge.
  Der må ikke bæres ure, ringe, armbånd og alle skal have korte negle og må ikke have neglelak på.
  Ærmelængde på bluse må kun gå til albue og arbejdstøj skal vaskes hyppigt. Tørklæde og lignende er ikke tilladt arbejdsbeklædning, og langt hår skal sættes op/samles.
  Handsker og plastforklæde bæres når børnene bades, plejes i sengen og ved skift af sengetøj. Medbring en kurv/pose på stuen, så det urene tøj/sengetøj kan puttes direkte deri.

  På afdelingerne:
  Medarbejder skal så vidt muligt blive i egen afdeling (samråd med deres leder) og ikke bevæge sig rundt i alle afdelinger. Afgræns antallet af børn i passer – færrest mulige medarbejdere passer hvert enkelt barn.
  Afdelingsleder og andre administrative medarbejdere skal også minimere deres gang rundt i afdelingerne. Brug telefonen i stedet.
  Legetøj vaskes/sprittes efter brug – undgå at der er flere børn der bruger det samme.
  Alle håndtag og steder som berøres ofte, sprittes af mindst 3 gange i døgnet, ved hvert vagtskifte.
  Afspritning af pc hver gang en ny sætter sig ved denne.
  Afspritning af telefon hver gang ny overtager denne.
  Alle børn hentes og afleveres ved indgangen, så vi ikke får andre mennesker/samarbejdspartnere ind på afdelingerne.
  Alle interne og eksterne møder aflyses.
  Hyppig udluftning på afdelingerne.

  Mad:
  Ingen børn kommer i køkkenet/køleskab. Der hvor der kan låses af til køkkenet gør man dette.
  Maden til børnene portionsanrettes.

 • Update den 24-04-2020

  Bifrost d. 24-04-2020
  Opdatering vedr. Corona-Virus.

  Kære forældre og samarbejdspartnere.
  Blot som en opfølgning på sidste opdatering og et par spørgsmål fra forældre, så kommer her en lille opdatering fra Bifrost.

  Vi er i den heldige situation, at der ikke har været tilfælde af Corona i Bifrost – ikke bekræftede tilfælde vel og mærke. Vi har stor opmærksomhed på hygiejne – både vores egen og i det omfang som det kan lade sig gøre, selvfølgelig også på børnenes. Naturligvis har børnene ikke den samme forståelse som medarbejderen, når det angår at holde afstand, vaske hænder og nyse i ærmet.
  Vi følger stadig Sundhedsstyrelsens anbefalinger – Corona er stadig en faktor, som vi skal tage højde for i vores hverdag. Uanset at resten af Danmark langsomt åbner sig, så ved vi at dette også indebærer en større smitterisiko for børnene.

  Aflastning:
  Bifrost yder stadig aflastning – vi har på intet tidspunkt holdt lukket. Aflastning er en ydelse der leveres efter Serviceloven og vi er forpligtigede til at levere denne ydelse, som du/I har fået tildelt via jeres rådgiver. Bifrost har anbefalet forældre at undlade at bruge aflastningen for at minimere smitterisikoen – og det gør vi stadig. Der vil være øget kontakt mellem børn og de børn der kommer, har været sammen med andre børn og voksne – kort sagt, der opstår smittekæder. Vi sætter ikke krav om testning – hverken af medarbejdere eller børn. Det har vi ingen hjemmel til at gøre. Børnene vil møde forskellige medarbejdere, idet vi ikke kan planlægge med blot en lille gruppe af medarbejdere over en længere periode – vi har stadig arbejdstidsregler, som der skal overholdes og som også bidrager til at medarbejderen kan komme i morgen.

  Forholdsregler;
  Afleverer du dit barn, så undlad at komme ind på afdelingen – kontakt afdelingen og vi henter dit barn ved indgangen.
  Har dit barn symptomer som blot minder om Coronalignende signaler… hold dit barn hjemme og test – husk også at tage ansvar for andre.
  Corona er stadig noget vi alle skal forholde os til. ”Er det sikkert at komme i aflastning?” – der er en øget risiko for smitte, hvilket er sagt tidligere og det gælder stadigt. Vi forsøger efter bedste evne at reducere smittefaren, ved fokus på god hygiejne og øvrige forholdsregler. Men garantier på at ingen smittes, fås hverken i Bifrost eller andre steder i vores kongerige.

  Venligst Centerleder Lars Jarle Mikkelsen

 • Update den 24-03-2020

  Bifrost d. 24-03-2020
  Opdatering vedr. Corona-virus.

  Kære forældre og samarbejdspartnere.
  Som en opfølgning på opslaget på vores hjemmeside d. 12.03.2020, kommer her en kort opdatering på situationen i Bifrost.

  Vedr. aflastning.
  Jeg må hermed opfordre alle forældre der benytter aflastningen, om ikke at gøre brug af tilbuddet indtil tidligst d. 15.04.2020.
  Idet vi alle, og her menes også samtlige borgere i Danmark, har en overordnet dagsorden som omhandler at reducere smittespredning, så fastholder vi vores klare anbefaling, om ikke at sende sit barn i aflastning.
  Den store gruppe af aflastningsbørn har mange kontakter og bliver dermed en større risiko for at få Corona ind i Bifrost og dermed smitte såvel øvrige børn som medarbejdere. Tillige hermed, så er vi alle bekendte med, at den tildelte aflastning til forældre, er givet på baggrund at et stort behov herfor. Og som skrevet tidligere så udgør dette et stort dilemma. Til spørgsmålet om, hvorvidt at de ikke afholdte aflastningsdøgn, så kan anvendes senere, så vil dette kun i meget lille omfang lade sig gøre. Vi havde inden Corona-krisen stort set fyldt op på alle aflastningspladser. Vore muligheder på den anden side af Corona, vil således være, at igangsætte den struktur og de aftaler som ligger for aflastningen, som altså var gældende før Corona. Som sagt – fyldt med dilemmaer.

  Status vedr. Corona.
  I Bifrost har vi endnu ikke bekræftede tilfælde af Corona-virus hos medarbejdere eller hos børn/gæster. Vi fortsætter vores indsats for at det skal forblive sådan, med et særligt fokus på hygiejne og rengøring. Skulle vi få et tilfælde af Corona-virus blandt vore børn, så har vi fået indrettet diverse isolations-værelser – derudover så vil det være Sundhedsstyrelsen der guider os i forhold til yderligere foranstaltninger.
  Planlægning af medarbejders arbejde.
  Vi har fulgt anbefalingerne og kun de mest nødvendige medarbejdere er på arbejde. Administration, planlæggere og få andre er derfor henvist til at skulle arbejde derhjemme. Derudover så forsøger vi i det omfang der er muligt, at planlægge med at medarbejdere arbejder i teams, således at vi reducerer antallet af nye kontakter mellem kollegaer. Skulle vi få et udbrud af Corona, så betyder dette at vi hurtigere vil kunne opspore smittekæder.

  Bobørn og besøg fra forældre og pårørende.
  Den nye hastelov, regeringen har vedtaget, betyder, at det fra kl. 10.00 den 18. marts og frem til 30. marts er slut med besøg på plejehjem, sygehuse, bosteder mv. Tiltaget sker for at mindske smittespredning med Corona og for at beskytte svage og udsatte borgere for potentielt livstruende sygdom.
  Der er dog få undtagelser. Nære pårørende vil, i særlige tilfælde, fortsat have mulighed for at besøge, men det skal ske på en forsvarlig måde, så smittespredning undgås. I så fald skal du kontakte lederen på den afdeling hvor dit barn/gæst er tilknyttet og der aftale nærmere.
  Det er en svær situation, vi er i, men vi håber på din forståelse, så vi sammen kan beskytte vores børn og unge bedst muligt. Og du skal vide, at vi gør alt for at sikre, at børnene og de unge har en god hverdag, samtidig med at vi følger myndighedernes anbefalinger nøje for at passe godt på hinanden.
  Dette var en lille opdatering. Har du spørgsmål, så er du velkommen til at kontakte mig.

  Venligst Centerleder Lars Jarle Mikkelsen

 • Update den 12-03-2020

  Bifrost d. 12-03-2020
  Vedr. Corona-virus og forebyggelse.

  Kære forældre og samarbejdspartnere.
  Fra alle medier og fra vore politikere understreges det igen og igen; vi befinder os i en meget alvorlig situation. Corona-virussen forsøges inddæmmet og alle borgere i Danmark pålægges et individuelt ansvar om at udvise agtpågivenhed og sammenhold.
  I Bifrost har vi et særlig ansvar; vi har børn, hvis helbredsmæssige tilstand, gør dem særligt sårbare i tilfælde af at de skulle få Corona-virussen. Af denne grund har vi i Bifrost ændret på aktiviteter; interne og eksterne møder, hygiejne osv. osv. Vi vil også se på hvordan at vi kan oprette nødberedskaber, der skal sikre at alle børn stadig får tilgodeset deres behov i tilfælde af smitte i Bifrost.

  Mødeaktivitet:
  Kun absolut nødvendige møder, vil blive afholdt. Statusmøder, samarbejdsmøder o.l.. vil blive udskudt indtil at omstændighederne tillader det. Yderligere aflysninger vil ske via henvendelse fra den lokale afdelingsleder.
  Idet at rådgivere har lovgivningsmæssige krav om opfølgning, så vil vi også kunne anvende Skype. I forhold til statusbeskrivelser på børnene, så vil der stadig blive udsendt statusrapporter.
  Bifrost vil senere indkalde til nye møder, når dette vurderes forsvarligt.

  Adgang til afdelingerne:
  Vi vil fremadrettet begrænse adgangen til vore afdelinger mest muligt. Vi appellerer til vore forældre og øvrige samarbejdspartnere, om udelukkende at komme på afdelingen efter aftale med den lokale ledelse. Skal du aflevere dit barn, så undlad venligst at gå ind i afdelingerne.
  Vi har allerede nu haft kontakt til leverandører, rengøringsselskaber o.a. om at disse træffer sikkerhedsforanstaltninger mht. smittespredning.

  Vedr. aflastning eller samvær:
  Vi opfordrer forældre til at beholde aflastningsbørnene hjemme og desuden at bobørnene forbliver på afdelingen – uden besøg. Vi har større gennemgang af børn og dermed også større risiko for smittespredning. Vi ved også at aflastningen er et stort behov for flere familier og derfor er denne anbefaling også fyldt med dilemmaer – både for jer og for Bifrost. Hver enkelt bliver kontaktet for individuelle aftaler.

  Afsluttende:
  Bifrost skal gøre alt, for at sikre børnenes sundhed og trivsel. Ovenstående forslag skal give et bidrag hertil. Vi følger nøje sundhedsmyndighedernes og Vejle kommune anbefalinger og vil kontinuerligt ændre på vores indsatser for at forhindre smittespredning af Corona-virus i Bifrost. I tilfælde af spørgsmål, så er du velkommen til at kontakte undertegnede eller din afd.leder. Ellers hold øje med vores hjemmeside, hvor seneste nyt fremadrettet opdateres.


  Med venlig hilsen
  Centerleder Lars Jarle Mikkelsen